Türkiye İktisat Kongresi 2023

Türkiye İktisat Kongresi 2023
Bildiriler Kitabı

Hazırlayanlar: Yunus Pustu, Ayşenur Şenel, Hande Yaren Karacabey
E-Kitap Yayın Tarihi: 04.06.2024
Yayınlayan : Türk Tarih Kurumu
e-ISBN 978-975-17-5888-0
Sayfa: 1879
Konular: İktisat Kongresi, İktisat Tarihi

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi, ülke ekonomisi için olduğu kadar yaklaşık sekiz ay sonra ilan edilecek olan cumhuriyetin hangi ilkeler üzerine inşa edileceğine dair ip uçlarını içermesi bakımından da tarihî öneme sahiptir. Cumhuriyet’in kuruluşu arifesinde, Lozan’daki barış görüşmeleri henüz tamamlanmadan toplanan kongrede, yalnızca ülkede çağdaş bir iktisadi yapının kurulmasına yönelik yol haritası belirlenmemiş, Türkiye’nin iktisadi bağımsızlık konusundaki kararlılığı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Türk Tarih Kurumu bu önemli kongrenin 100. yıl dönümünde, Türkiye’nin iktisat tarihi ve iktisadi düşünce birikimini değerlendirmek üzere “Türkiye İktisat Kongresi 2023”ü düzenlemiştir. Hazırlıkları Türk Tarih Kurumunun İktisat Tarihi Komisyonu tarafından yürütülen Kongre; İzmir Valiliği, Yükseköğretim Kurulu ve İzmir’de bulunan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin katkılarıyla gerçekleşmiştir.

Her ne kadar 100 yıl önce Türkiye İktisat Kongresi’nin yapıldığı mekânda, kongreye yakın tarihlerde yapılması planlansa da şubat ayında yaşanan depremler nedeniyle ertelenen Kongre, 19-20 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından 91 bilim insanının katıldığı Kongreye, yeniden inşası aynı yıl tamamlanan “İzmir İktisat Kongre Merkezi” ev sahipliği yapmıştır.

İki gün boyunca dört salonda gerçekleşen yirmi beş oturumda geçmişten günümüze iktisat teorileri, iktisat politikaları ve iktisadi dönüşümlerin konuşulduğu kongreyi değerli kılan diğer bir husus da Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesi ve İktisat Tarihi Komisyonu başkanı olan Prof. Dr. Zafer Toprak’ın Kurum için gerçekleştirdiği son faaliyet olmasıdır. İktisat tarihi ile cumhuriyet tarihi alanının duayenlerinden Prof. Dr. Zafer Toprak, maalesef büyük bir emek sarf ettiği kongrenin gerçekleştirilmesinden kısa bir süre önce hayatını kaybetmiştir. Merhum hocamızı bu vesileyle bir kere daha saygıyla anıyoruz.

Gerek bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde gerek bildiri kitabının yayına hazırlanmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor, Kongre’nin ve Cumhuriyet’in 100. yılına yaraşır bir eser ortaya çıkardığımızı umuyoruz.

Abbâsîlerde Kabâle/Damânlık Sisteminin Gelişimi

Mustafa Demirci

Abbâsîlerin Çöküş Sürecinde Yahudi Cehbezler ve Bankerler

Abdullah Burgu

Selçuklu ve Memlûklerin Doğu Akdeniz Ekonomi Politiğinde Kıbrıs’a Dair Tespitler (13-14. Yüzyıllar)

Altan Çetin

Ahmedî-i Germiyânî’nin Mirkâtu’l-edeb İsimli Eserinde Müzâraa’nın Mahiyeti Hakkında Yaptığı Açıklama

Ali Temizel

İlhanlılar Devrinde İktâ’

Alican Kirişoğlu

Yeni Çağ’da İstanbul’da Şahıs, İşletme ve Kurumların İflası: Ekonomik ve Hukuki Boyut (1550-1839)

Metin Ziya Köse

1574 Tarihli İlbasan (Elbasan) Kanunnamesine Göre Osmanlı Arnavutluk’unda İktisadi Hayat

Galip Çağ

Osmanlı İmparatorluğu’nda Avcılığa İktisadi Bir Bakış: 1678 Yılı Av Organizasyonu

Gökay Karaduman – Dorukhan Selçuk

Osmanlı Ekonomisinde Bir Finansman Modeli: Mudarebe (16., 17. ve 18. Yüzyıllar)

Çiğdem Gürsoy

Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmalarının Önemli Kaynaklarından Olan Muhasebe Defterlerine Göre İzmir Esnafı (1189/1775 Tarihli Defter Örneği)

Mehmet Demirtaş

H. 1151-1168/ M. 1738-1755 Yılları Arasında Sakız Muhassıllığına Bağlı Bazı Mukataalardan Yapılan Havaleler

Bülent Çelik

Tedmür Memlehası (Tuzlası) Mukataası: Devlet ve Deruhteciler

Günay Korkmaz Samıkıran

Osmanlı Devleti İdaresinde Kıbrıs’ta Terekelerin Gündelik Hayattaki Yansımaları

Ali Efdal Özkul

Osmanlı Yönetimindeki Kıbrıs’ta Tahıl Üretimi ve Esasları (1571-1610)

Soyalp Tamçelik

XVII. Yüzyıl Başlarında Kıbrıs Avarız Vergisi: Kıbrıs’ın “Etrak” ve “Nev-Müslim”leri

Mehmet Demiryürek

Sultan II. Mahmut Devri Servet Vergisi Uygulamasında: Lefke Emlak Defteri Örneği

Ayla Efe

Osmanlı Taşra Belediyelerinde Mali Kriz: Tabip Maaşlarının Ödenme Sorunları

Serhat Aras Tuna

Modern Osmanlı Bahriyesinde Tedârik Sözleşmeleri

Funda Songur – Cafer Çiftci

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Halep Ticareti

Naim Ürkmez – Tansu Hilmi Hançer

19. Yüzyılda Çölün İncisi Gadames’ten Trablus Limanına Uzanan Uluslararası Fildişi Ticareti

Emine Şahin

İlm-i Servet’ten Modern İktisat Bilimine: Türkiye’de Ekonomi ve Finansal Bilimlerin Gelişiminde Mekteb-i Mülkiye Faktörü

Resul Babaoğlu

Ekonomi Politikler Üzerinden İktisat Bilimini Okumak: Musa Akyiğitzade ve Ohannes Efendi’nin Ekonomi Politiklerinde Bir Bilim Olarak İktisada Yaklaşımları

Engin Çağman

Türk Düşüncesinde 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması’nın Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi Üzerindeki Etkilerine Dair Tartışmalar

Elif Türkislamoğlu

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Ekonomi Politikalarına Basından Eleştiri: Şehrah Gazetesi Örneği

Mustafa Güncü – Özlem Özanli

19. Yüzyıl Akdeniz ve Osmanlı Bağcılığında Sözleşme Biçimleri

Ali Onur Peker

II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı-Avrupa Ticarî İlişkilerinde Bağcılığın Önemi

Ahmet Çandır

Örneklerle Osmanlı’nın Son Döneminde Pamuk Çırçır Fabrikası Yatırımları

Fatih Damlıbağ

Millî Ekonomiye Geçiş Sürecinde Kamu Bankacılığı Örneklerinden Biri: Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

Mehmet Balyemez

Osmanlı Maliyesinde Radikal Reformların Arkasındaki Maliye Nazırı: Agop Kazazyan Paşa (1886-1891)

Elif Yeşiltepe Turşucu – Selma Yel

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna: Deniz Ticaretinde Millî İktisadın Yansımaları

Mehmet Saya

İzmir İktisat Kongresi’nde Kooperatifleşme Yoluyla Millileşme Anlayışı

Ersin Gürdamar

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçisi Semyon İvanoviç Aralov’un Gözünden İzmir İktisat Kongresi

Uğur Yılmaz

İstikbal Gazetesine Göre İzmir İktisat Kongresi

Uğur Üçüncü

İzmir İktisat Kongresi Nazmi Çekli Resim Sergisi

Celal Öcal

Kongredeki Muzika

Ersin Antep

İsmail Hakkı Paşa’nın Almanya’nın Sultançayır Bor Tesisi ve Rezervlerini Ele Geçirme Girişimlerine Karşı İzlediği Millî Şirket Politikası (Ekim 1916- Kasım 1918)

Kemal Özden

1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Ekonomik Sonuçları

Kemal Arı

Bursa Şehri’nin Ekonomik Durumu (1923-1950)

Mehmet Kaya – Muttalip Ata

Cumhuriyet’in En Erken Evresinde İstanbul’un Ekonomik Yaşamından Bir Kesit: Şehremini Emin Bey Döneminde Ucuz Ekmek Arayışı

Eminalp Malkoç

I. Umûmî Müfettişlik Raporlarına Göre I. Umûmî Müfettişlik Bölgesinde Tarım (1928-1932)

Adem Özdemir

Cumhuriyet’in Kuruluş Döneminde Sanayi Politikaları ve Sosyal Mühendislik

Murat A. Yülek – Betül Gür

Cumhuriyet’in Birinci Yüzyılında Sanayileşmenin Finansmanı

Fikret Kartal

1923-1941 Yıllarında Yugoslav Dıplomasısı Raporlarında ve Basında Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisinin Modernizasyonu

Vladan Vırıjevıc

Fransız Maliye Uzmanı Hervé Alphand’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin Mali Durumu Hakkındaki Görüşleri (1935)

Safa Furkan Karacakaya

Cumhuriyet Döneminde Kadının Çalışma Hayatındaki Konumu

Meltem İnce Yenilmez

1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesine Gelen Alman İktisatçıların İktisadi ve Sosyal Hayatımıza Katkıları

Gökalp Çiftcioğlu – İnan Kalaycıoğulları

Türk-Sovyet Ekonomik İlişkilerinde 1937 Kliring Ticaret Anlaşması’nın Yeri

Erdal Bilgiç

Atatürk ve İktisat Diplomasisi

Ali Engin Oba

Mustafa Kemal Atatürk’ün Politik Ekonomi Yönetimine Dair Bir Analiz: “Yönetim Bilimi İlkeleri” Açısından

Özgür Üzelakçil

İktisadi Kalkınmaya Destek Aracı: Gümrük Muafiyetleri (1923-1950)

Suna Altan

Türkiye’de Süt Endüstrisinin Kuruluşu: Bursa Süt Tozu ve Buz Fabrikası Kolektif Şirketi Örneği

Ayşegül İnginar Kemaloğlu

İki Rapor İki Politika: 1929 Buhranı Sonrası Türkiye’de “Millî” İktisat Politikası Belirlemede Rus ve Amerikan Uzman Raporlarının Rolü

Mustafa Yaşar Özoylumlu

Liberalizm-Korumacılık Tartışmaları ve Erken Cumhuriyet Döneminde Yerli-Yabancı İlaç Rekabeti

Ergül Ballı – Murat Koraltürk

Türkiye’nin İktisat Politikasının Değişim Sürecinde Kongreler Dönemi: Birinci Sanayi Kongresi ve Birinci Türkiye Ziraat Kongresi (1930-1931)

Mehmed Gökhan Polatoğlu

1929 Dünya Ekonomik Krizi Karşısında Ali İktisat Meclisi

Mehmet Pınar

Merkez Bankalarının Hisse Yapısının Tarihsel Gelişimi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Örneği

Cemil Günay

1935 - 1938 Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları: Güdümlü Ekonomi ve İkinci Sanayi Planı

Kaan İrfan Öğüt – Mehmet Ali Tuğtan – Cenk Yaltırak

Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Büyüme ve Kalkınmanın Değerlendirilmesi

Eylül Kabakçı Günay – Çağatay Tunçsiper

Türkiye Cumhuriyeti’ne Dönüşüm Yıllarında Devletin İktisadi Amaç Fonksiyonlarındaki Rolünün Muhtelif Sanayi Kolları İtibariyle İncelenmesi

Merter Mert

Türkiye’de Tekstil Sanayiine Tarihsel Bir Bakış

Gizem Nur Bulut

Türkiye’de Ayçiçeğinin Sosyo-ekonomik Tarihi: Toplum, Ziraat ve Ekonomi

Okan Ceylan

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Bakır İhracatı Yoluyla Savaş Araç-Gereçlerinin Temini

Özkan Demir

II. Dünya Savaşı Yıllarında Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Durumu (1939-1945)

Hasan Öztürk

1947 Yılı Recep Peker Hükümeti’nin Ekonomi Bakanlığı Programında Yer Alan Sümerbank’ça Girişilen İthal Teşebbüsleri Hakkında Rapor

Muhammed Aslaner

PTT’nin İngiliz Mühendisleri

Yücel Yiğit

Arşiv Belgeleri Işığında 1948-1950 Yıllarında Türkiye’ye Yapılan Marshall Yardımları

Zeynep Müjde Sakar – Cengiz Atlı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD ve Avrupa’da Tanıtılma Çabası Tarsus Vapuru Seyyar Sergisi

Cengiz Mutlu

Türkiye-Uluslararası Para Fonu İlişkilerinin Türk Siyasi ve Sosyal Hayata Etkileri (1961-2013)

Muhabbet Doyran

Devrim’den TOGG’a Türkiye’nin Otomobil Yolculuğu

Süleyman Aşık – Fahrettin Tepealtı

Lojistik Sektöründeki Gelişmelerin Türkiye Ekonomisine Etkisi

Burcu Aracıoğlu

İzmir’in İmarının Yüz Yılda Değişimi

Hülya Koç

İzmir Ticaretinde İhracat

Mustafa Tanyeri