Arşiv

Arşiv Hakkında

Türk Tarih Kurumu Arşivi; Osmanlı Devleti’nin son dönemi (1876-1922) ile Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine dair belge, fotoğraf, tefrika ve gazete kupürü koleksiyonlarından oluşmaktadır.

Koleksiyonlar, gerek satın alma gerekse koleksiyon sahipleri veya vârislerinin Kurumumuza bağışlaması yoluyla sağlanmıştır. Belge koleksiyonunun büyük bir kısmı Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır.

İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yaygın yabancı dillerde kaleme alınmış belgeler de mevcuttur.
Belge koleksiyonları; satın alınan veya bağışlayan kişilerin şahsi notları, yazışmaları ve evraklarıyla birlikte görev yaptığı kurum ve kuruluşların yazışmalarını içermektedir.

Fotoğraf koleksiyonları; Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devlet adamları, Türk ve yabancı yazarlar, tarihçiler ve sanatkârlar ile yurt içi ve yurt dışından şehir fotoğraflarını içermektedir. Ayrıca zengin bir Atatürk fotoğraf koleksiyonu bulunmaktadır.

Kurumun Tarihi Arşivi: Tevfik Bıyıklıoğlu, Osman Ferit Sağlam, Uluğ İğdemir, Tevfik Paşa, Kazım Orbay, Enver Paşa, Süheyl Ünver, İsmet İnönü, Halil Ethem Eldem, Fahir İz ve Hamit Zübeyir Koşay gibi koleksiyonlardan oluşmaktadır.

        Hafta içi mesai saatleri içerisinde Türk vatandaşları kimlik kartı, yabancılar pasaportu ile müracaat ettiklerinde:

  • Arşiv koleksiyonlarından saklama süresini tamamlamış, tasnifi yapılarak tasnif bilgileri katalog sistemine aktarılmış olan belgelerden katalog taraması yapılabilir.
  • İnternet üzerinden ya da Kuruma gelerek katalog sistemindeki belge özetlerinden tespit ettikleri belgelerin kodlarını not aldıktan sonra arşiv biriminden bu belgeler talep edilebilir.
  • Bu belgelerden dijital sisteme aktarılmış olanlar CD ortamında verilmektedir.
  • Dijital sisteme aktarılmamış olan belgelerin aslı araştırmacıya sayılarak ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Ek 1 formu doldurularak imza karşılığında (araştırmacı kabinlerinde) çalışması için teslim edilir. Araştırmacı kendisine teslim edilen belgelerden fotoğraf çekebilir. İşi bitince aynı formun son kısmı doldurulup, sayılarak imza karşılığında teslim alınır.
  • Dijital sistemden verilen veya aslından fotoğraf çektirilen her bir belge ya da fotoğraf görüntüsü için 50 kuruş ücret alınır.

E-Posta : arsiv@ttk.gov.tr

Onur COŞKUN : 0312 310 23 68 – 243 / Ahmet Emin VARİLCİ : 0312 310 23 68 – 248 / İbrahim ULUSAN : 0312 310 23 68 – 247