Burslar

LİSANS BURSLARI

YKS Başarı Sıralaması Bursu: Üniversitelerin tarih, tarih eğitimi ve tarih öğretmenliği bölümleri ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sosyal bilim bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine verilen burs türüdür. Bursa, belirtilen bölümlerden birine burs duyurusunun yapıldığı yılda yerleşmiş olmak ve ilk üç tercihinden birine yerleşmiş olmak ve burs ilanında duyurulacak olan şartlarını yerine getiren öğrenciler başvurabilmektedir. YKS başarı sıralamasında ilk 1-1000 arasında yer alanlara aylık 6.000 TL, 1001-5000 arasında yer alanlara aylık 4.500 TL, 5001-15000 arasında yer alanlara ise aylık 3.000 TL, 15.001-30.000 arasında yer alanlara 2.250 TL olmak üzere dört kademede YKS başarı sıralaması bursu verilmektedir.

Yerleştirme Sıralaması Bursu: Burs duyurusunun yapıldığı yılda üniversitelerin tarih, tarih eğitimi ve tarih öğretmenliği bölümlerine yerleşmiş olup YKS puanıyla öğrenim gördüğü bölüme birinci sırada (en yüksek puan ile) yerleşen lisans öğrencilerine verilen burs türüdür. Yerleştirme sıralaması bursuna hak kazanan bursiyerlere aylık 2.250 TL burs verilmektedir.

Burs Verilecek Lisans Programları:

Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Bursu

Sosyal ve beşerî bilimlerde ülke için öncelikli konularda Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan projelere katılacak ve tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyecek yüksek lisans öğrencilerine verilen burs türüdür. Bursiyerler lisans mezuniyet notu, ALES puanı, yabancı dil sınavı puanı ve mülakat puanının ortalaması alınarak belirlenmektedir. Yüksek lisans bursuna hak kazanan bursiyerlere aylık 6.000 TL burs verilmektedir. Bursiyerlerin hazırladıkları yüksek lisans tezlerinin telif hakları Türk Tarih Kurumuna aittir.

Doktora Bursu

Sosyal ve beşerî bilimlerde ülke için öncelikli konularda Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan projelere katılacak ve tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyecek doktora öğrencilerine verilen burs türüdür. Bursiyerler yüksek lisans mezuniyet notu, ALES puanı, yabancı dil sınavı puanı ve mülakat puanının ortalaması alınarak belirlenmektedir. Doktora bursuna hak kazanan bursiyerlere aylık 9.000 TL burs verilmektedir. Bursiyerlerin hazırladıkları doktora tezlerinin telif hakları Türk Tarih Kurumuna aittir.

Burs Verilecek Lisansüstü Alanlar:

Tarih Eğitimi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk-İslam Arkeolojisi, Sosyal ve Kültürel Tarih Çalışmaları, Mimarlık ve Şehir Tarihi Çalışmaları, Balkan Tarihi Çalışmaları, Kafkasya Tarihi Çalışmaları, Orta Asya Tarihi Çalışmaları, Güney Asya Tarihi Çalışmaları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Tarihi Çalışmaları, Afrika Tarihi Çalışmaları, Uzak Doğu Tarihi Çalışmaları, Latin Amerika Tarihi Çalışmaları, Dijital Tarih Çalışmaları, Felsefe ve Bilim Tarihi, Din ve Düşünce Tarihi, Hukuk Tarihi, İktisat Tarihi, Askerî Tarih, Eskiçağ Dilleri ve Eskiçağ Tarihi

14 Şubat 2014 Resmî Gazete Sayı: 28913

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumlarca, Kurumların görev alanları çerçevesinde lisans, lisansüstü ve doktora sonrası düzeyde yurt içinde ve yurt dışında örgün eğitim ve öğrenim görecek ve bilimsel araştırma yapacaklara verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (k) ve (n) bentleri, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) ve (j) bentleri, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bilim Kurulu: Kurumların bünyelerinde oluşturulan bilim kurullarını,
 2. b) Burslu: Lisans, lisansüstü, doktora sonrası ve bunlara eş değer düzeyde burs alacakları,
 3. c) Kanun Hükmünde Kararname: 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

ç) Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,

 1. d) Kurum Başkanı: Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlarını,
 2. e) Yönetim Kurulu: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,
 3. f) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,
 4. g) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bursların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Burs türleri

MADDE 4 – (1) Kurumlar, sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı bursu; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı bursu ile şartları bu Yönetmelikte belirlenmiş doktora sonrası araştırma bursları verirler.

(2) Kurumlar, Türk dili, tarihi, sanatı, kültürü ve bir bütün olarak Türk medeniyeti içerisinde yer alan ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş şahsiyetlerin isimlerini burs ismi olarak belirleyebilirler.

(3) Burs tutarı ve burslu sayısının belirlenmesinde ilgili Kurumun bütçe ödeneği dikkate alınır.

Konuların tespiti

MADDE 5 – (1) Kurumlar, Yüksek Kurumun Bütünleşik Bilgi Sistemi kapsamında yer alan Burs Veri Tabanı çerçevesinde, alan çalışma gruplarının tespit edeceği tez konularını, Bilim Kurullarının uygun görüşünü alarak Yönetim Kuruluna sunarlar.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencileri; Kurumların kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile şartları üçüncü bölümünde belirlenmiş doktora sonrası araştırma yapacaklar;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 3. c) Bu Yönetmelik ile burs ilanında yer alan, Yönetim Kurulunca belirlenmiş, başarı, yabancı dil, bölüm ve tez konusu gibi şartları taşıyor olmak,

şartlarıyla burs talebinde bulunabilirler.

İlan ve bildirim

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulunca onaylanan burs alanları, süreleri, miktarları, sayıları, tez konuları ve başvuruda istenecek belgeler ile burs verilecek kişilerde aranacak şartlar, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ve gerektiğinde basın yolu ile ilan edilir.

Başvuru

MADDE 8 –(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Kurumlardan burs almak isteyenler, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu yaparlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Başvuru formları, bu Yönetmelik ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Kurumlar tarafından incelenip uygun bulunan (Mülga ibare:RG-21/8/2020-31220) (…) lisansüstü öğrenim ve doktora sonrası araştırma bursu adayları, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilerek mülakata çağrılır.

(2) (Ek:RG-21/8/2020-31220) Başvuru formları, bu Yönetmelik ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Kurumlar tarafından yapılan inceleme sonucunda burs almaya hak kazanan lisans öğrencileri, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.

Jüri ve mülakat

MADDE 10 – (1) Mülakat jürisi, Kurum başkanı ile Bilim Kurulunun kendi aralarından veya burs verilecek alanda çalışma yapan akademisyenler arasından seçecekleri en az beş öğretim üyesinden oluşur.

(2) Mülakatın yeri, tarihi ve saati Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.

(3) Değerlendirmeler, Burs Veri Tabanı üzerinden yapılır.

(4) Mülakat sonucunda burs almaya hak kazananların listesi Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Bursluların ilanı

MADDE 11 – (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananlara ilişkin duyuru Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.

(2) Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler tespit edilerekbursiyerlikleriiptal edilir ve konuya ilişkin Yönetim Kuruluna bilgi verilir.

Burs süresi

MADDE 12 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Hazırlık sınıfı dâhil lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu iki, doktora veya buna eş değer eğitim bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursları ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

Sözleşme

MADDE 13 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Lisansüstü, doktora sonrası veya buna eş değer burs almaya hak kazananlarla Kurum Başkanı arasında bir sözleşme imzalanır.Sözleşmede, her altı ayda bir tez çalışmasının ilerleyişine dair bir raporu ve çalışma tamamlandığında bir kopyasını burs veri tabanına kaydetmekle yükümlü olduğu, burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenim boyunca değiştirilemeyeceği, öğrenim sonunda hazırlanan tezin basılı ve dijital bir suretinin Kuruma verileceği, aksi takdirde uygulanacak yaptırımlar, tezin basım hakkının öncelikle Kurumda olduğu gibi hususlar yer alır.

Alan çalışma grubu

MADDE 14 – (Değişik:RG-21/8/2020-31220)

(1) Her Kurum bünyesinde, Bilim Kurulunca burs verilmesi kararlaştırılacak alanlar için Bilim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından, Kurum başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az beş kişilik alan çalışma grubu oluşturulur. Kurum başkanı çalışma grubuna başkanlık eder.

(2) Alan çalışma grubu tarafından belirlenen burs alanları ve tez konuları Kurum tarafından Yönetim Kuruluna bildirilir. Verilecek burs sayısı, Kurumların stratejik planlarında belirlenerek bir yıl önceki Nisan ayı sonuna kadar bütçe hazırlamakla sorumlu birime bildirilir.

Bursla ilgili diğer esaslar

MADDE 15 – (1) Burslar, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayında başlatılır, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir.

(2) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Mülakat sonucunun ilanından sonra istenilen belgelerin incelenmesi neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

(3) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Doktora sonrası araştırma bursu hariç bursluya çalışmaya başladıktan sonraki ay itibarıyla daha önce almakta olduğu burs miktarının yarısı ödenir.

(4) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Bursların miktarları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs almaya hak kazananların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilerek ödemeler bu Genel Müdürlük aracılığı ile yapılır.

(5) Yurt dışı burslarının tutarları hakkında 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(6) Yüksek Kurum Burs Sistemi çerçevesinde hazırlanan tezler, Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından yayımlandığı takdirde ilgililere telif ücreti ödenmez. Bu durum sözleşme ile hükme bağlanır.

(7) Kurum bursu, bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla karşılıksızdır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki burslular, burs aldıkları Kurumun talebi üzerine gerektiğinde burs sisteminin işleyişinde, Kurumlarca düzenlenen konferans, kongre, sempozyum ve diğer bilimsel çalışmalarda karşılıksız olarak görevlendirilebilirler.

(9) Yönetim Kurulunca belirlenecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve kabul almaları şartıyla, yüksek lisans ve doktora bursluları bir yılı geçmemek üzere araştırma yapmak için yurt dışındaki bir üniversiteye gönderilebilirler.

(10) Burslular, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

(11) Bu Yönetmeliğe uygun olarak burs verilmesine ilişkin iş ve işlemler Kurumlarla işbirliği içerisinde Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Sonrası Araştırma Bursları

Başvuru

MADDE 16 – (1) Doktora sonrası araştırma bursları, bütçe ödenekleri dikkate alınarak Kurumların görev alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırma yapacak olan doktorasını tamamlamış araştırmacılara verilir.

(2) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) İlgililer, her yıl Ekim ayı içinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla burs başvurusu araştırma projelerini de ekleyerek yaparlar.

(3) Projelerin değerlendirilmesi ve adayların seçimi Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(4) Doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazananlardan çalışmakta olanlar, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belgeyi ilgili Kuruma vermedikleri takdirde bursları başlamaz.

Burs süresi

MADDE 17 – (1) Doktora sonrası araştırma burslarının süresi en fazla iki yıldır. İki yıl içerisinde araştırma tamamlanmamış olsa dahi burs kesilir. Yurt dışı burslarında belirtilen sürenin tamamının yurt dışında kullanılması zorunludur.

(2) Yurt içi araştırma burslarının miktarları ve masrafların karşılanmasında uyulacak esaslar Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, yurt dışı araştırma burslarının miktarları ve masrafların karşılanmasında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunu emsal olarak alır.

Sözleşme

MADDE 18 – (1) Doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazananlarla Kurum Başkanı arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede araştırmacının, sunduğu araştırma projesi çerçevesinde çalışmalarını tamamlayacağı, hazırlayacağı eseri Kuruma zamanında teslim edeceği, eserin basım hakkının öncelikle Kurumda olacağı, basılması durumunda telif ödenmeyeceği, aksi takdirde kendisine ödenen burs miktarının yasal faizi ile birlikte geri alınacağı ve bu Yönetmelik ile belirlenmiş benzeri hükümler yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bursun kesileceği hâller

MADDE 19 – (1) Kurumlarca verilen burslar;

 1. a) (Değişik:RG-21/8/2020-31220)Burslunun aynı zamanda başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi,
 2. b) (Mülga:RG-21/8/2020-31220)
 3. c) Burslunun gerçeğe aykırı beyanda bulunması, gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz etmesi,

ç) Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun değiştirilmesi,

 1. d) Yönetim Kurulunca belirlenen başarı ölçütlerinin sağlanamaması,
 2. e) Taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olması,
 3. f) Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenimine en az bir yarıyıl ara vermiş olması,

hâllerinde Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

Yükümlülükler ve bursun devamı

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Burs almaya hak kazanılan programın20/4/2016tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süresi sona erdiği halde tezini Kuruma teslim etmeyenlere ödenen burslar yasal faiziyle geri alınır.

(2) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi, tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu, tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağınıBursiyerEvrak Yükleme Sistemine yükler. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın söz konusu belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilir. Ancak Kuruma karşı tez sorumluluğu devam eder.

(3) Burslularının başarı durumu hakkında Kurumca yapılan inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

(4) Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek mazereti olmaksızın tez/araştırma konusunu değiştiren burslunun bursu kesilir ve tez konusunu değiştirdiği tarihten sonra ödenen burs miktarı yasal faiziyle geri alınır.

(5) Öğrenimini bitirdiği hâlde bu durumu Kuruma bildirmeyip burs almaya devam edenlere öğrenim süresi bittikten sonraki dönemde ödenen burs miktarları yasal faiziyle geri alınır.

(6) Hakkında adli kovuşturma açılmış bulunan burslunun, durumunu bir ay içinde yazılı olarak burs aldığı Kuruma bildirmesi gerekir.

(7) Burslu, ücret, maaş, ticari gelir elde etme, yurt içinde veya yurt dışında başka kamu kurum veya kuruluşundan burs almaya başlama, kayıt dondurma, akademik çalışmayı bırakma, isim değişiklikleri ve benzeri durumları en geç yedi gün içinde e-posta ile bildirmekle, on beş gün içerisinde de ilgili belgeleri bir dilekçe ekinde burs aldığı Kuruma ulaştırmakla yükümlüdür.

(8) Burslu, burs veren Kurumca kendisinden istenilen her türlü bilgi ve belgeyi en geç bir ay içinde Kuruma göndermek zorundadır.

(9) Yurt içi bursu alan öğrenci, herhangi bir sebeple bir aydan fazla süreyle yurt dışına gidecekse bu durumu yazılı olarak ilgili Kuruma bildirir.

(10) Burslu bir müddet burs aldıktan sonra, Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın eğitimini bırakırsa ödenen burslar yasal faiziyle geri alınır.

Burslunun desteklenmesi

MADDE 21 – (1) Lisansüstü burslulara, kendi talepleri üzerine, bilimsel etkinliklere katılmak, bilimsel kaynak ve doküman temini, saha araştırması, kazı masrafları veya benzeri masraflar için, Kurumun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, bir yıl içerisinde bir aylık burs miktarının dört katını aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.

(2) Yurt içi veya yurt dışı bilimsel bir etkinliğe katılmak için destek istenilmesi durumunda, destek isteyen burslunun, Kuruma, bu etkinliğe davet edildiğini veya katılacağını ispat eder belge sunması, etkinlikten en az bir ay önce başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 19/7/1987 tarihli ve 19522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2014

28913

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

8/7/2019

30825 Mükerrer

2.

21/8/2020

31220

 

Eğitim ve araştırma burslarına başvuru şartları nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3. Burs Yönetmeliği ve burs ilanında yer alan, Yönetim Kurulunca belirlenmiş şartları taşıyor olmak.

1.Üniversitelerin sosyal ve beşerî bilimlerde eğitim veren bölümlerinde öğrenimine devam eden lisans öğrencilerine lisans bursu,

2.Türk Tarih Kurumu tarafından sosyal ve beşerî bilimlerde ülke için öncelikli konularda hazırlanan projelere katılacak ve tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine lisansüstü bursu,

3.Burs Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen şartları karşılayan doktora mezunu araştırmacılar için doktora sonrası araştırma bursları verilmektedir.

Eğitim ve araştırma burslarına başvurular, Kurum genel ağ sayfasında burs duyurusu ilan edildikten sonra  www.türkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan yapılmaktadır.

Türk Tarih Kurumu bursiyerleri aynı zamanda başka bir özel kuruluş veya vakıftan burs alabilirler ancak başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs alamazlar. Bursiyerin başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla bursu kesilir.

Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin 5102 Sayılı Kanun gereği Türk Tarih Kurumu bursiyerlere doğrudan ödeme yapamaz. Kurum tarafından burs verilmesi öngörülen yüksek öğrenim öğrencileri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilmekte ve ödemeler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Burs ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılmaktadır.

Bursiyerin öğrencilik hâlinin devam etmesi ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen burs devam şartlarını sağlaması koşuluyla, bursiyere öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Burs verilme süresi, bursiyerin bursa hak kazandığı tarih ile öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresinin bitimi arasını kapsamaktadır. Bursiyerin talebi, Kurumun ve Yönetim Kurulunun onayı ile yüksek lisans bursiyerleri için en fazla bir dönem, doktora bursiyerleri için en fazla iki dönem uzatma verilebilir.

Burs devam şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve burs ilanında duyurulmaktadır. Bursiyerler her yarıyıl sonunda kendilerinden talep edilen belgeleri bildirilen süre içerisinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme Sistemi’ne yüklemekle yükümlüdürler. Yüklenen belgeler, her yıl eylül ayı sonunda burs devam şartları çerçevesinde incelemektedir.

1.Lisans öğrencileri için not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi,
2.Ders aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi,
3.Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanının görüşünü belirten rapor,
4.Ders aşamasındaki doktora öğrencileri için not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi,
5.Tez aşamasındaki doktora öğrencileri için tez izleme komitesine sundukları danışman raporu ve tez izleme komitesi tutanağının yüklenmesi gerekmektedir. İlgili belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip, imzalı/mühürlü ya da e-imzalı olmak zorundadır.

1.Burslunun gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz etmesi,

2.Burslunun aynı zamanda başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi,

3.Burslunun gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz etmesi,

4.Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun değiştirilmesi,

5.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen burs devam şartlarının sağlanamaması,

6.Burslunun taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olması,

7.Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenime en az 1 yarıyıl ara vermiş olması,

8.Her yarıyıl sonunda sisteme yüklenilmesi zorunlu olan belgelerin yüklenmemesi,

9.Öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin aşılması ya da ek süre alınması,

10.Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın eğitimin bırakılması hâllerinde eğitim ve araştırma bursları kesilmektedir.

Eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler eğitime ara verebilir ancak kayıt dondurduğuna ilişkin belgeyi en geç yedi gün içinde Kuruma e-posta ile bildirmekle, en geç on beş gün içerisinde de ilgili belgeyi bir dilekçe ekinde Kuruma ulaştırmakla yükümlüdür.

Yurt içi eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler herhangi bir sebeple bir aydan fazla süreyle yurt dışında bulunacaksa bu durumu dilekçe yoluyla Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Kurumdan eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler sigortalı bir işte çalışabilirler ancak çalıştıklarına ilişkin belgeyi dilekçe yoluyla Kurumu bilgilendirme yükümlülükleri vardır. Doktora sonrası araştırma bursu alan bursiyerler hariç diğer eğitim seviyelerinde burs alan bursiyerlere çalışmaya başladıktan sonraki aydan itibaren daha önceden almaya devam ettikleri burs miktarlarının yarısı kadar burs ödemesi yapılır.

Kurum eğitim ve araştırma burslarından faydalanan bursiyerler burslarından feragat edebilir ancak feragat etseler dahi Kuruma karşı tez ve belge yükleme yükümlülükleri devam eder.

Lisansüstü eğitim seviyesinde burs alan bursiyerler; bilimsel etkinliklere katılmak, bilimsel kaynak ve doküman temini, saha araştırması, kazı masrafları veya benzeri masraflar için, Kurumun ve Yönetim Kurulunun onayıyla, bir yıl içerisinde bir aylık burs miktarının dört katını aşmamak üzere destek talep edebilir. Yurt içi ya da yurt dışı bilimsel bir etkinliğe katılmak için destek isteyen bursiyerin, Kuruma, ilgili etkinliğe davet edildiğini veya katılacağını ispat eder belge sunması, etkinlikten en az bir ay önce de Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.

İletişim Kanalları

Adres:

Hacettepe Mahallesi Kızılay Caddesi No: 1 06230 Altındağ Ankara/TÜRKİYE

Eposta:

Lisans: burslisans@ttk.gov.tr

Yüksek lisans: bursylisans@ttk.gov.tr

Doktora: bursdoktora@ttk.gov.tr

Doktora sonrası: postdoktora@ttk.gov.tr

Not: Lütfen tek iletişim kanalı olarak yukarıda belirtilen eposta adreslerini kullanınız.