Bilim Kurulu Üyeleri

PROF. DR. AHMET ÖZCAN

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN, Millî Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu Dekanlığı, Tarih Bölümü öğretim üyesi olup; Sosyal ve Beşerî Bilimler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dil ve Tarih-Coğrafyası Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1992’de mezun olan Özcan, Kethüda Said Efendi Tarihi Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi adlı el yazması eser üzerine yaptığı çalışma ile Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans (1999); Türkiye’de Popüler Tarihçilik adlı doktora teziyle Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora dereceleri aldı (2008). Lisansüstü öğretimini sürdürdüğü yıllarda Ankara’da sahaflık yaptı (1995-2008). Doktorasını bitirdikten sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde Yardımcı Doçent unvanıyla öğretim üyeliğine başladı (2009). 2009-2010 tarihleri içinde yaklaşık bir yıl Londra’da kaldı (SOAS). 2014’te Doçent, 2019’da Profesör unvanı alan Özcan, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde; Rektör Danışmanlığı, Tarih Bölümü Başkanlığı, Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki çalıştığı yıllarda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin Fakülte, SUEM ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde; MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı ile Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Özcan, Mayıs 2022’den beri MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığında Profesör kadrosunda çalışmaktadır. Çalışma alanları: Tarih yazımı, askerî tarih yazımı, basın ve yayın tarihi, jandarma tarihi (kolluk tarihi), tarih kaynakları, biyografi ve bibliyografya gibi alan ve konulardır. Akademik yayınlarının yanı sıra popüler tarih ve deneme tarzı yazıları da bulunan Özcan’ın Türk Tarih Kurumu yayınları arasında bulunan Türkiye’de Popüler Tarihçilik adlı eseri Türkiye Yazarlar Birliği 2011 yılı en iyi araştırma ödülünü aldı. İki yıl Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyeliği yapan Özcan, 2022 yılında Türk Tarih Kurumu Askerî Tarih Komisyonu’nda da yer almış ve 2023 yılı Kasım ayında Türk Tarih Kurumu Asli Bilim Kurulu Üyesi olmuştur.

PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, lisans eğitimini 1985 senesinde, doktorasını ise 1991 yılında İstanbul Üniversitesinde “Göktürkler (542-630)” adlı tezi ile tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Dekanlık, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. 2015 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Taşağıl, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Kültür Tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Bozkırın İlk İmparatorluğu Hunlar, Gök Börü’nün İzinde: Kadim Türk Topraklarında, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları (M.Ö.III-M.S.X. Asırlar), Kök Tengri’nin Çocukları.
 
PROF. DR. ALİ TEMİZEL
Prof. Dr. Ali TEMİZEL, 1987’de Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1996’da Selçuk Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında Yüksek Lisansını ve 2002’de Ankara Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında “Ahmedî’nin Farsça Eserleri-Tenkitli Metin, İnceleme, Tercüme ve İndeks” isimli çalışmasıyla Doktora öğrenimini bitirdi. 1988-1989’de askerlik hizmetini Ankara-KK Lisan Okulu Komutanlığında Yedek Subay Farsça Öğretmeni olarak tamamladı. Mart 1990- Mart 1991 yıllarında Başbakanlık-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kayseri Erkek Yetiştirme Yurdunda öğretmenlik yaptı. Nisan 1991-Kasım 1992 tarihleri arasında T.C. Tebriz Başkonsolosluğunda Farsça Tercüman-Sekreter olarak çalıştı. 23 Kasım 1992’de Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı Anabilim Dalında 2007’de Yrd. Doç. Dr., 2012’de Doçent ve 2017’de Prof. unvanlarını aldı. 2006-2010 yılları arasında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunun kararıyla İran-Tahran Allame-i Tabatabai Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak çalıştı. 2012 yılında YÖK bursuyla gittiği Almanya-Berlin’de Frei Üniversitesinde Farsçanın öğretimi ve Staatsbibliothek zu Berlin’de yazma eserler konusunda araştırmalar yaptı. 2012-2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Dekan yardımcılığı görevinde bulundu. 2013 yılından beri Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. 2014 yılında Polonya Poznan Adam Mickiewiez Üniversitesinde Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Farsça dersler verdi. 2015-2021 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsünde Müdür olarak görev yaptı.Ahmedî’nin Mîzânu’l-Edeb ve Mi‘yâru’l-Edeb’i ve Tercümesi (2005 Konya), Mevlâna, Çevresindekiler, Mevlevîlik ve Eserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler (Konya 2009) ve Kistâsu’ş-Şi’r der ‘İlm-i ‘Arûz (2010 Tahran) isimli kitapları yayınlanmıştır.
 
PROF. DR. ALİ UZAY PEKER
Prof. Dr. Ali Uzay PEKER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih alanında yüksek lisansını, 1996’da İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitünde “Anadolu Selçuklu Mimarisi Üzerine Kozmoloji Temelli Bir Anlam Araştırması” adlı tez ile doktorasını tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Canadian Centre for Architecture‘de post doktora da yapan Prof. Peker, sosyal ve beşerî bilimler alanında sanat ve mimarlık tarihi, Orta Çağ arkeolojisi, mimari sembolizm ve kültürel miras üzerine çalışmalar yürütmektedir. Prof. Peker’in kitap editörlükleri ve makaleleri bulunmaktadır. Bazı çalışmaları: Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Dönemi Uygarlığı: Sanat ve Mimarlık; Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda Araştırma ve Arkeolojik Çalışmalar 2015-2017; İsfahan Cuma Câmii’nin Maksûre Kubbesi ve Üzerindeki Bânî Kitâbesinde Yer Alan “Sultan” Unvanı Üzerine; Mimar Sinan’dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar.
 
PROF. DR. ARİF BİLGİN
Prof. Dr. Arif BİLGİN, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Tarihi programını “İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 142 no’lu Feramin ve Hüccet Defteri’ne göre (1622-1623) Osmanlı Ekonomisi” başlıklı teziyle tamamladı. Aynı üniversite ve alanda, 2000 yılında “Osmanlı Sarayının İaşesi” başlıklı doktora tezini sundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Sakarya Üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanlarını almıştır. Hâlen Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Osmanlı ve saray mutfağı, seyahatnameler, sosyal tarih ve tarih yazımı gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Kitap, kitap bölümü ve makalelerinden bazıları: Turkish Cuisine, “Seyahatnamelerde Kapalı Çarşı”, “Osmanlı Medeniyetinin Temel Belirleyicileri”, “Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü”.
 
PROF. DR. ARZU TERZİ
Prof. Dr. Arzu TERZİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduğu 1989 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalında görev yapmakta, halen lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. 1992 yılında “Aydın Güzelhisarı’nın (Aydın Şehri) Sosyal ve İktisadî Durumu” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını, 1998 yılı başında “Hazine-i Hassa Nezareti” adlı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “Chapter 5: Güzelhisar-Aydın: Portrait of a West Anatolian City, The Ottoman State And Societies in Change, A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers (Kegan Paul, London-Newyork-Bahrain 2004) da yayınlanmıştır. Doktora Tezi ise Türk Tarih Kurumu tarafından (Hazine-i Hassa Nezareti, Ankara 2000) neşredilmiştir. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi, Osmanlı Kurumları ve Saray Teşkilatı alanlarında çalışmalarını devam ettiren Prof. Terzi’nin, Hazine-i Hassa Nezareti, Sultan Abdülhamid’in Mirası Petrol ve Arazi, Sarayda İktidar Mücadelesi-Saray Mücevher İktidar, Bezmiâlem Valide Sultan, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri adlı kitapları yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Arzu Terzi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi/Turkish Journal of History Baş Editörlüğü vazifelerini yürütmekte, ayrıca ek görevlendirmeyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin fakültelerinde ders vermektedir.
 
PROF. DR. AZMİ ÖZCAN
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN, lisans eğitimini 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1986 yılında Manchester Üniversitesinde yüksek lisans, 1990 yılında Londra Üniversitesi SOAS’ta “Indian muslims and the Ottomans 1877-1914: a study of indo-muslim attitudes to Pan-Islamism and Turkey” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 2001 yılına kadar İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak görev alan Özcan, 1996-97 yılları arasında kurumun başkanlığını yaptı. Boğaziçi, Marmara, Sakarya Üniversitesinde çalıştı. 2007-2016 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kurucu rektörlüğü görevinde bulundu. Hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Osmanlı-Hindistan ilişkileri, sömürgecilik, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi ve Osmanlı-İngiliz ilişkileri başlıca çalışma alanlarıdır. Eserlerinden bazıları: Pan-Islamism : Indian muslims, the Ottomans and Britain : (1877-1924), İngiltere’de Hilafet Tartışmaları 1873-1909, The press and Anglo‐Ottoman relations, 1876–1909
 
PROF. DR. CENGİZ TOMAR
Prof. Dr. Cengiz TOMAR, 1970 yılında Üsküdar’da doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra, orta ve lise öğretimini 1981-1988 yılları arasında Üsküdar İmam-Hatip Lisesinde ikmal etti. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında aynı bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. 1996 yılında “Memlük Devleti`nin Kuruluşu ve Gelişmesi: 1240-1260” başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2006 yılında “Ortaçağda Askeri-Kölelik Sistemi” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1993-1995 yıllarında Ürdün Üniversitesinde Arapça ve Ortadoğu Çalışmaları, 1996-1997 öğretim döneminde ODTÜ’de İngilizce, 2000-2003 yıllarında Edinburgh Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları üzerine eğitim aldı. 2003-2005 yılları arasında Şam Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılında doçent unvanını aldı. 2011-2014 yıllarında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde müdür yardımcısı ve Siyasi Tarih-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2016 yılında profesör kadrosuna atandı. 2017 yılında Yalova Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Aralık 2017’de Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına atandı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Kudüs Araştırmaları Merkezi’ni kurarak müdürlüğünü üstlendi. 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde rektör vekili olarak görev yapmaktadır. 1998-2016 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İslam Tarihi ve Medeniyeti ilim kurulu üyesi olarak vazife yapmış, 2008-2017 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) koordinatör ve araştırma bölüm başkanı olarak görev almıştır. Alanıyla ilgili pek çok ilmi derginin yayın kurulu ve hakem heyetinde yer almakta olup yüze yakın sempozyum ve ilmî toplantı düzenlemiştir. Kitap, edisyon ve çevirilerinin yanı sıra İslam Tarihi ve Medeniyeti ile Ortadoğu ve Arap coğrafyasının tarihi ve kültürüne dair çok sayıda akademik ve popüler makalesi bulunmakta olup ulusal tv kanallarının yanısıra al-Jazeera, BBC, Russia Today gibi Arapça ve İngilizce yayın yapan uluslararası kanalların düzenli yorumcuları arasında yer almaktadır.
 
DOÇ. DR. ÇİĞDEM ATAKUMAN
Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN, Lisans derecesini ODTÜ – Kimya Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans derecesini ise ODTÜ – Arkeometri Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Kahramanmaraş’ın prehistorik dönemlerdeki yerleşim dokusunu, Domuztepe Höyüğü’ne odaklanarak, incelediği teziyle Arkeoloji alanındaki Doktora derecesini UCLA (Kaliforniya Üniversitesi-Los Angeles)’da almıştır. 2011 yılından günümüze ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Çiğdem Atakuman, 2005-2007 tarihlerinde ODTÜ Toplum-Bilim Merkezi ve ODTÜ-Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurucu müdürlüğü, 2007-2009 tarihlerinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı, 2013-2020 arasında ODTÜ Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve 2017-2020 arasında ODTÜ-Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından bu yana, Ege’nin en erken Neolitik yerleşimlerinden olan Gökçeada-Uğurlu Höyük’te kazı başkan yardımcılığı, 2017-2021 yılları arasında Bozburun-Marmaris tarihöncesi yüzey araştırması başkanlığı görevlerini yürüten Atakuman, prehistorik dönemde simgesel düşünce ve ritüel konusundaki uzmanlığını yanı sıra, arkeoloji ve kültürel miras politikası üzerine çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Son dönemde, Anadolu ve Avrupa’da Neolitik yaşamın ortaya çıkışını ve yayılmasını, antik DNA ve nesnel kültür verilerini harmanlayarak araştıran Atakuman, bu konuda devlet üniversitelerimizce alınan ilk Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesi olma özelliği taşıyan NEOGENE projesinin baş araştırmacılarındandır.
 
PROF. DR. DİLŞEN İNCE ERDOĞAN

Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden, yüksek lisans derecesini ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden “II. Meşrutiyet Döneminde Sebilür’reşat’a Göre Kadın ve Aile” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doktor unvanını ise aynı üniversiteden “Osmanlı Devleti’nde Amerikalı Misyonerler ve Van Ermeni İsyanı (1896)” başlıklı tezi ile almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde araştırma görevlisi ve okutman olarak göreve başlayan İnce Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde önce Doktor Öğretim Üyesi sonrasında Doçent ve Profesör olarak çalışmıştır. Bu dönemde, Rektör Danışmanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdür Yardımcılığı, Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde birçok bilimsel araştırma projesinde proje yöneticisi olarak görev yapan İnce Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin projesini hazırlamış ve kuruluş aşamasında danışman kadrosunda yer almıştır. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde profesör olarak göreve başlamış ve 2020 yılında Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi’nde Bilim Kurulu üyesi ve aynı kurumun Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası kongrelerde düzenleme kurulu başkanlığı ve düzenleme heyeti üyeliği gibi görevler üstlenmiştir. Çalışma alanları arasında misyonerlik faaliyetleri ve Amerikalı misyonerler, Türk-Ermeni ilişkileri, Ermeni terörü, Demokrat Parti, İngiliz basını, Osmanlı’da eşkıyalık, Millî Mücadele, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın hareketleri bulunmaktadır. Ayrıca İnce Erdoğan, YÖK bursu ile yurtdışında çalışmalarda bulunmuş, alanı ile ilgili kitaplar, makaleler, kitap bölümleri kaleme almış, çeviriler ve kitap editörlükleri yapmış, birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılmıştır. Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van Ermeni İsyanları 1896, Anlatmak İçin Anlamak Ermeni Sorunu Understanding is to Explain Armenian Question kitaplarından bazılarıdır.

PROF. DR. EBRU ALTAN

Prof. Dr. Ebru ALTAN, 1988-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl adı geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Yüksek Lisans tezi olarak Prof. Dr. Işın Demirkent’in danışmanlığında, Willermus Tyrensis’in historia rerum in partibus transmarinis gestarum (Deniz Aşırı Bölgelere Yapılan Seferlerin Tarihi) adlı eserinin XI. ve XII. kitaplarını notlandırarak Türkçeye çevirdi ve 1995 yılında bu programdan mezun oldu. Bu süre zarfında mensubu olduğu aynı üniversitenin Doğu Dilleri ve Edebiyatı ve Klasik Filoloji bölümlerinde misafir öğrenci olarak öğrenimini sürdürüp Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde görev yaptı; 1995 senesinde de Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yine Prof. Dr. Işın Demirkent’in danışmanlığında hazırlamış olduğu İkinci Haçlı Seferi (1147-1148) adlı teziyle 2000 yılında Doktor unvanını aldı ve 2003 senesinde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. TÜBİTAK desteğiyle bir yıl süreyle Londra Üniversitesi’nde Antakya Haçlı Prinkepsliği hakkındaki proje kapsamında çalışmalar yürütüp 2009’da Doçent, 2015 yılında ise Profesör unvanlarını aldı. Hâlen başkanlığını yürüttüğü aynı Anabilim Dalında Bizans Tarihi, Haçlı Seferleri ve Latin Doğu Tarihi, XI-XIII. yüzyıl Türk-Bizans ilişkileriyle ilgili Lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve bu konulardaki ilmî çalışmalarına devam etmektedir.

PROF. DR. ERHAN AFYONCU
Prof. Dr. Erhan AFYONCU, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 1988’de mezun olmuştur. 1989’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde “Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi)” isimli tez ile 1990’da tamamlamıştır. 1997’de Osmanlı Devlet Teşkilatı’nda Defterhane-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını bitirmiştir. 2000 yılında yardımcı doçent olmuştur. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçmiştir. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmuştur. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Afyoncu, aynı yıl Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Osmanlı bürokrasisi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: Osmanlı-Safevî Savaşlarına Dair Bir Kaynak Tevârih-i Gazavât-ı Sultan Murâd-ı Sâlis, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne i Âmire XVI-XVIII. Yüzyıllar.
 
PROF. DR. EROL ÖZVAR
Prof. Dr. Erol ÖZVAR, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2009-2012 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyeliği yanı sıra Uluslararası İktisat Tarihi Kurumunun bilim kurulu üyesidir. 2018-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi rektörü olarak görev yaptı. 2021 yılından itibaren YÖK Başkanı olarak görevini yürütmektedir. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu’ya ve özel olarak Osmanlı Devleti’ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele almıştır. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler.
 
PROF. DR. FATMA GÜL DEMİREL
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1996 yılında, doktora eğitimini ise “Adliye Nezaretinin Kuruluşu ve Faaliyetleri” adlı tezi ile 2003 yılında tamamladı. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Demirel’in Türk Basın ve Hukuk Tarihi üzerine yayımlanmış makalelerinin yanı sıra, II. Abdülhamid Döneminde Sansür, Adliye Nezareti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914), Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, II. Abdülhamid’in Mirası: İstanbul’da Kamu Binaları, Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar başlıklı kitapları bulunmaktadır.
 
PROF. DR. FERİDUN EMECEN
Prof. Dr. Feridun EMECEN, doktora derecesini 1985 yılında Osmanlı Tarihi alanında “XVI. Asırda Manisa ve Yöresinin Sosyal ve Ekonomik Tarihi” teziyle İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesinde çok çeşitli idari görevler yürüten Emecen hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi Dekanı’dır. Osmanlı Tarihi’nin çok çeşitli alanlarında birçok eser ve araştırmaları bulunan Emecen özellikle Osmanlı Klasik Dönemi ve öncesinde sayılı uzmanlarından biridir. Emecen’in Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyeliği de tarih çalışmalarındaki seçkin konumuna işaret eder. Emecen, 2014 yılında Elginkan Vakfı tarafından Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Fetih ve Kıyamet 1453, Yavuz Sultan Selim, Osmanlı’nın İzinde, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset yayımlanmış kitaplarından bazılarıdır.
 
PROF. DR. HALUK SELVİ

Prof. Dr. Haluk SELVİ, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda 1994 yılında “Büyük Millet Meclisi’nde Celaleddin Arif Bey” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını, 1998 yılında “Millî Mücadelede Erzurum (1918-1923)” adlı tez ile doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi içinde Millî Mücadele Tarihi ve Türk-Ermeni İlişkileri alanlarında çalışmalarını devam ettiren Prof. Selvi’nin, Millî Mücadelede Erzurum, Millî Mücadelede İlk İşgaller İlk Direnişler, Sorularla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Birinci Dünya Savaşı’ndan Lozan’a Ermeni Sorunu, İşgal ve Protesto (İzmir’in İşgali ile İlgili Protesto Telgrafları), Sultan’a Suikast adlı kitapları ve yayınlanmış çok sayıda kitap bölümleri, makaleleri ve editörlüğünde yayınlanmış birçok sempozyum kitabı ve ansiklopedi çalışmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Selvi, 1994 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tarih Bölümünde başladığı akademik hayatına 1999 yılından beri Sakarya Üniversitesi’nde devam etmektedir. 2001-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve 2020-2023 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2023 yılı Kasım ayında Türk Tarih Kurumu Asli Bilim Kurulu Üyesi olmuştur.

DOÇ. DR. HASAN YILMAZYAŞAR
Doç. Dr. Hasan YILMAZYAŞAR, 1997 senesinde Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuş; 2003 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda “Orhan Gazi Döneminde İznik Kent Dokusu ve Mimarisi” isimli yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2017 senesinde ise Anadolu Üniversitesi’nde hazırladığı “Bursa’dan Kosova’ya: Hüdavendigar Dönemi (I. Murad) Osmanlı Mimarisi” isimli tez çalışması ile doktora derecesi almıştır. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi olan, Hacettepe ve Anadolu Üniversitelerinde araştırma/öğretim görevlisi olarak çalışan Yılmazyaşar, halen Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar’ın mimarlık tarihi, Osmanlı mimarisi, Osmanlı arkeolojisi, nümizmatik, seramik sanatı ve orta çağ dönemi kültürel etkileşimleri üzerine çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi olan Yılmazyaşar, 1993 yılından itibaren ulusal ve uluslararası çok sayıda arkeolojik kazı ve araştırmada görev almış olup, halen Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazı Başkanlığı görevini yürütmektedir.
 
PROF. DR. HATİCE ORUÇ
Prof. Dr. Hatice ORUÇ, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl söz konusu bölümde araştırma görevlisi olarak atandı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini ve 2003 yılında Bosna-Hersek’te Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi (Filozofski Fakultet Univerziteta u Sarajevu) Tarih Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Çalışmaları, Balkan tarihi üzerine yoğunlaşmış olup, bu saha ile ilgili çeşitli yayınları bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. HÜSEYİN ÇINAR
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR, lisans eğitimini 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünde; yüksek lisans eğitimini 1993 yılında, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalında; doktorasını da 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Çağ Anabilim Dalında “18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu” başlıklı tez ile tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Anabilim Dalında 1993-2011 yılları arasında araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent kadrolarında çalıştı. 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. 2013 yılından beri aynı üniversitede profesör kadrosunda çalışmaktadır. Çınar’ın çalışmaları daha çok Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Osmanlı şehirleri ve vakıflar gibi konular üzerinedir. Eserlerinden bazıları: Vakıflar Kaynakçası, Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası, 1842 Tarihli Çubuk Kazası Nüfus Defteri.
 
PROF. DR. İBRAHİM TELLİOĞLU
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU, Genel Türk Tarihi uzmanıdır. 2002 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Salim CÖHCE danışmanlığında Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinde Türkler konulu tezini tamamlayarak bilim doktoru unvanı aldı. 06.04.2006’da Genel Türk Tarihi bilim alanında doçent olan, 28.07.2011’de aynı anabilim dalında profesör kadrosuna atanan İbrahim TELLİOĞLU, hâlen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İbrahim TELLİOĞLU’nun, Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler (Trabzon 2006), XI-XIII. Yüzyıllarda Türk-Gürcü İlişkileri (Trabzon 2009), Trabzon Rum Devleti (1204-1461) (Trabzon 2009), İlk Çağdan Osmanlılara Samsun (Samsun 2013), Türk-Ermeni İlişkileri ve 1915 Olayları (Trabzon 2015), Tarih Boyunca Karadeniz (Trabzon 2015), Orta Çağda Türkler Ermeniler Gürcüler (İstanbul 2019) ve Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi (İstanbul 2020) isimli kitaplarının yanı sıra özellikle Karadeniz ve Kafkasya tarihine ilişkin çok sayıda yayımlanmış makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca Türk-Gürcü İlişkileri: Tarih ve Çağdaşlık (Trabzon 2017), Türk-Gürcü İlişkilerinin Kaynakları (Trabzon 2018), Tarih Boyunca Çarşamba (Samsun 2019), Orta Çağda Türk-Gürcü İlişkileri (Gori-2019) ve Yeni ve Yakın Çağda Türk-Gürcü İlişkileri (Trabzon 2020), Kafkasya’da Barış Arayışları (Gori 2021), Tarih Boyunca Tekkeköy (Trabzon 2021) kitaplarına editörlük yapmıştır. Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi isimli kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2020 yılın inceleme eseri ödülüne layık görülmüştür.
 
PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bilim Tarihi anabilim dalında yüksek lisansını (1993), ve Felsefe anabilim dalında doktorasını tamamladı (1998). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi ve Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi ve doçent olarak görev yaptı. 2011’den bu yanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Bilim Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. IRCICA Yazmalar Bölümü’nde (İstanbul) çalıştı. Ürdün Üniversitesi (Amman), Arap Bilim Tarihi Üniversitesi (Halep) ve Kâhire Üniversitesi’nde sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Oklahoma Üniversitesi’nde doktora-sonrası çalışmasını yürüttü. McGill Üniversitesi, İslâm Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu; “Rational Sciences in Islam” adlı projeye danışmanlık yaptı ve kıdemli-uzman araştırmacı olarak çalıştı. Pek çok ülkede alanıyla ilgili toplantılara iştirak etti, atölyelerde yer aldı ve seminerlere katıldı. Felsefe-Bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefese üzerine yoğunlaşan Fazlıoğlu, özellikle bu konuların İslâm-Selçuklu-Osmanlı Türk medeniyet tarihi içindeki gelişmelerini yazma eserlere dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır. Bu çerçevede, pek çok makale, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve kitap yayınladı. Bunlardan bazıları: (Kayıp Halka, Derin Yapı, Nazarî Ufuk, Uygulamalı Geometri’nin Tarihine Giriş, Aded ile Mikdâr, Fuzulî Ne Demek İstedi?)
 
PROF. DR. İLBER ORTAYLI
Prof. Dr. İlber ORTAYLI, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dilleri öğrenimi gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat sonrası mahallî idareler” başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman nüfuzu” adlı çalışmasıyla 1979’da aynı fakültede doçent oldu. 1989’da profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yaptı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesine, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesine konuk öğretim üyesi olarak geçti. Şu anda MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Ortaylı; 2005 -2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak da çalışan Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumuna üyedir. Başlıca Eserleri: Gelenekten Geleceğe, Osmanlı Toplumunda Aile, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Türkiye’nin Yakın Tarihi, Defterimden Portreler, Tarihin Gölgesinde, Yakın Tarihin Gerçekleri, Cumhuriyetin İlk Yüzyılı, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
 
PROF. DR. MAHMUD EROL KILIÇ
Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1985). Marmara Üniversitesi’nde ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde dersler verdi. Bugüne kadar 16 telif, 5 tercüme kitabı ve editörü olduğu 2 kitap yayınlandı. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası isimli çalışması Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2004 yılı inceleme-araştırma ödülüne layık görüldü. Journal of Sufi Studies (BRILL, Leiden) Editörler Kurulu Üyeliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu Üyeliği, Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS – Oxford) Şeref Üyeliği, Türkiye-İran Araştırmaları Dergisi (TİAD) Danışma Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2005 – 2008 yılları arasında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) Başkanlığı, 2008 – 2018 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (PUIC, Tahran) Genel Sekreterliği, 2019 – 2021 yılları arasında Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2021’ten beri İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörüdür.
 
PROF. DR. MAHMUT AK
Prof. Dr. Mahmut AK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl bu fakültenin Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu ve yüksek lisansa başladı. “Aşık Mehmed ve Menazırü’l-avalim’i” konulu tezini 1990’da tamamladı. Aynı yıl doktora programına girdi ve “Menazırü’l-avalim (Tahlil-Metin)” konulu tezi ile 1997 yılında doktor unvanını aldı. 1999’da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 2006’da Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında doçent, 2011’de Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalında profesörlük kadrosuna atandı. Birçok idari görevde bulunan Prof. Dr. Mahmut Ak 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevini ifa etmektedir. Eserlerinden bazıları: Menâzirü’l-Avâlim: Tahlil-Dizin-Metin (I-II-III), Osmanlı’nın Gezginleri, İstanbul’un Fetih Günlüğü.
 
PROF. DR. M. ÂKİF AYDIN
Prof. Dr. M. Âkif AYDIN, 1971 Yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü, 1974 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde “Osmanlı Aile Hukukudaki Gelişmeler ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi” teziyle doktorasını tamamladı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi anabilim damında yard doç. Olarak atandı. 1987 yılına “Mecelle’de Haksız Fiiller” teziyle doçent, 1993 yılında profesör oldu. Kahire Hukuk Fakültesi’nde ve Harvard Üniversite Hukuk Fakültesi’nde birer yıl süreyle misafir akademisyen olarak bulundu. 2003-2014 yılları arasında İslam Araştırmaları Merkezi başkanlığı (İSAM), 2009-2013 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği, 2011-2020 yılları arasında Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. Halen aynı üniversitede öğretim üyeliği ve Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır. İSAM-2010 İstanbul Kültür Başkenti ve Medipol Üniversitesi – İBB’nin müşterek destekleriyle yayımlanan 100 ciltlik İstanbul Kadı Sicillerinin proje yönetmenliğini yaptı. Eserlerinden bazıları: Osmanlı Aile Hukuku, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet, Türk Hukuk Tarihi, Kadı Sicillerinde İstanbul, Osmanlı Hukuku Devleti Aliyye’nin Temeli.
 
PROF. DR. MEHMET AKİF KİREÇCİ
Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ, doktora derecesini ABD’de Pensilvanya Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünden “Decline, Discourse and Self-Orientalization” başlıklı çalışmasıyla almıştır. Aynı üniversitede dersler vermiş olan Kireçci, Stevens Teknoloji Enstitüsünde de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bir süre Bilkent Üniversitesinde çalıştıktan sonra, 2019 yılı itibariyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğretim üyesi olarak katılan Kireçci, hâlen bu üniversitede görev yapmaktadır. Kireçci, Türk dış politikası, Uzakdoğu çalışmaları ve uluslararası güvenlik stratejileri üzerine eserler vermektedir. Eserlerinden bazıları: İstanbul: Metamorphosis in an Imperial City, Arap Baharı ve Türkiye Modeli Tartışmaları, Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Başlangıçtan Günümüze Arap Milliyetçiliği, 2023’e Doğru Kültür Politikaları.
 
PROF. DR. MEHMET ALİ ÜNAL

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL, 1958 Yılında Denizli iline bağlı Buldan ilçesinde doğdu. İlkokulu Buldan’da, Ortaokul ve Liseyi Denizli’de bitirdi. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek lisans yaptı. 1983 yılında Fırat Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. 1987 yılında Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde XVI. Yüzyılda Harput Sancağı adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1987 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1989 yılında aynı üniversitede Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçent oldu. 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne atandı. 1995 yılında aynı üniversitede, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesör oldu. 2001-2004 yılları arasında Trakya Üniversitesi’nde çalıştı. Halen Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’ın basılmış olan 14 kitabı ve 100’den fazla kitapta bölüm, makale ve bildiriden oluşan bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

PROF. DR. MEHMET ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Lisans eğitimini 1982 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, “Endülüs’te Muvelledûn Hareketleri (180-320/ 796-932)” başlıklı tezini sunarak doktor unvanını aldı. 1993 yılında doçent, 2000’de profesör oldu. İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı (1983) Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli idarî görevlerde bulundu. 1985 yılında Mısır’da 9 ay, 1987 yılında İspanya’da 1 yıl, 2005 yılında İngiltere’de 10 ay süreyle araştırmalar yaptı. 2010 yılında Roma Gregorian Üniversitesi’nde (Roma-İtalya) Endülüs Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi” ana temasını işleyen dersler verdi; 2015-2018 yılları içinde Mevlana Programı kapsamında Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’nın başkenti Boğota’daki Universidad Nacional’da dört yarı yıl Türk Tarihi ve Kültürü (Historia y cultura turcas) dersleri verdi. “Türkiye’de Dinî Araştırmalar ve İlâhiyat Fakültesi” (Ankara Üniversitesi, 2005-2008) adlı projede yürütücü, “İngiliz ve Alman Oryantalizminde Siyer Çalışmalarının, Türklerin ve Avrupa Birliği Halklarının Hz. Muhammed Algısına Etkileri” (Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ve Prof. Dr. İbrahim Sarıçam ile birlikte, TÜBİTAK, 2009), Tarihte Müslümanlar (8 Cilt) adlı projelerde editör ve araştırmacı olarak yer aldı. İlmî ve akademik çalışmaları ilk dönem İslâm tarihi alanında, özellikle de Endülüs tarihi üzerinde yoğunlaştı. Endülüs tarihi ve siyer alanlarına dair kitap, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi şeklinde çalışmaları mevcuttur. Arapça, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir. Halen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
 
PROF. DR. MUSA KADIOĞLU

Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, 1994 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda lisans ve 1997’de Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora derecesini 2002 yılında Almanya’nın Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. V. M. Strocka danışmanlığında tamamlamış olduğu “Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi” konulu teziyle almıştır. Bu tezi ile Humanismus Heute adlı eyalet vakfı tarafından 2002 Yılı Günter-Wöhrle Başarı Ödülü’ne ve aynı tezin 2006 yılında yayınlanan kitabı ile (Die Scaenae Frons des Theaters von Nysa am Mäander, Forschungen in Nysa am Mäander I) 2007 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. 1998 yılında Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), 2000-2001 yıllarında Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi, 2010 yılında Türk-Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği (ARIT), 2012 yılında Alexander von Humboldt Vakfı ve 2021 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) sağlamış olduğu araştırma burslarıyla bilimsel çalışmalarını Freiburg, Oxford ve Philadelphia’da sürdürmüştür. 2010 yılından itibaren İzmir ili, Seferihisar ilçesinde yar alan Teos Antik Kenti’nde T.C. Ankara Üniversitesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sürdürülen arkeolojik çalışmaların başkanlığını yürütmektedir. Çalışmaları, Eski Yunan ve Roma Dönemi Mimarisi, Anadolu Roma İmparatorluk Dönemi Mimari Bezemesi ve Heykeltıraşlığı ile Menderes Nysa’sı (Sultahisar), Ankyra (Ankara) ve Teos (Seferihisar/Sığacık) antik kentleri üzerine yoğunlaşmıştır. 1995 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başlayan Kadıoğu, 2011 yılından itibaren aynı anabilim dalında profesör olarak görev yapmaktadır. 2023 yılı Kasım ayında Türk Tarih Kurumu Asli Bilim Kurulu Üyesi olmuştur.

PROF. DR. MUSTAFA H. SAYAR
Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR, 1974 ile 1978 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Diller, Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi bölümlerinde lisans eğitimi gördü. 1979 ile 1986 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzelerinde müze asistanı olarak görev yapmıştır. 1989 yılında Perinthos, Herakleia (Marmara Ereğlisi,Tekirdağ) ve çevresi antik yazıtları ve tarihi- coğrafyası başlıklı tezi ile Viyana Üniversitesi’nden Doktor unvanını aldı. 1993 yılında Eski Çağ Tarihi alanında Doçent olan Sayar, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Profesör ünvanını aldı. 1978-2021 yılları arasında Türkiye’de ve yurtdışında yapılan çeşitli arkeolojik kazılara heyet üyesi olarak katıldı. 1990 ile 2012 yılları arasında Trakya ve Çukurova, Orta ve Doğu Toroslar’da Eskiçağ Tarihi Coğrafyası ve Yerleşim Arkeolojisine yönelik yüzey araştırmalarını yönetmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında Trakya ve Çukurova bölgelerinin Eski Çağ Tarihi, Eskiçağ Dönemi Anıtları ve Eski Çağ tarihi-coğrafyası üzerine konferanslar verdi, toplantı, çalıştay ve seminerlere katıldı, alanında çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemiştir. Alexander von Humboldt Vakfı’nın bursu ile Köln Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi Bölümü’nde Çukurova Eski Çağ yazıtları ile ilgili yayın çalışmaları yaptı, bu kapsamda çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra 2000 yılında Çukurova’nın Eski Çağ Dönemi şehirlerinden Anazarbos’un Eski Çağ yazıtlarını Bonn’da kitap olarak yayımladı. 1999-2002 yılları arasında Bonn Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde, Çukurova´nın Eski Çağ yerleşim arkeolojisi kültürel gelişim sürecinin incelenmesine yönelik bilimsel araştırma projesi kapsamında Bonn, Duisburg ve Münih Üniversiteleri’nden bilim insanlarıyla birlikte hazırladığı Çukurova bölgesinde Eski Çağ kültürlerinin karşılıklı etkileşimlerine ilişkin çalışmaları içeren kitap 2004 yılında Bonn’da yayımlandı. 2013 bahar yarıyılında Alexander von Humboldt Vakfının bursuyla Alman Arkeoloji Enstitüsünün Berlin’deki merkezinde 3 ay alanında bilimsel çalışmalar yapmıştır. 2016 bahar yarıyılında Princeton’da Institut for Advanced Studies’te yayın çalışmalarında bulunmuştur. 2017 güz yarıyılında Federal Almanya’da Eichstätt Üniversitesinde güz döneminde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. 1990’dan bu yana üyesi olduğu Uluslararası Ernst Kirsten Gesellschaft/Eskiçağ Tarihi-Coğrafyası Derneği’nin 2014 yılından beri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Sayar, Bonn’da yayınlanan Epigraphica Anatolica, Stuttgart’ta yayınlanan Orbis Terrarum, Sofia’da yayınlanan Archaeologica Bulgarica dergilerinin yayın kurulu üyesidir. 2003’ten beri İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde, Eski Çağ Tarihi Profesörü olarak görev yapmakta olan Sayar, 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü ve İstanbul Üniversitesi Anadolu Araştırmaları ve Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergileri’nin editörüdür. Sayar, 2002 yılında Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü üyesi, 2005 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyesi, 2004’den bu yana ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi üyesi; 2020’den beri ICOMOS‘un uluslararası bilimsel komitesi olan ICOFORT Kaleler ve Askeri Miras Komitesi’nin Türkiye üyesidir.
 
PROF. DR. NECDET HAYTA
Prof. Dr. Necdet HAYTA, lisans eğitimini 1986 senesinde Gazi Üniversitesinde, yüksek lisansını 1990 yılında Ankara Üniversitesinde bitirdi. Doktorasını ise 1993 yılında Ankara Üniversitesinde “Ege Adaları Sorunu (1911-1923)” tezi ile tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ardından Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Yakın Çağ Yenileşme Tarihi, Balkan Tarihi ve Osmanlı Tarihi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Eserlerinden bazıları: 1911’den Günümüze Ege Adaları Sorunu, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvîr-i Efkâr Gazetesi (1278/1862-1286/1869), Balkan Savaşlarının Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı 17 Aralık 1912-11 Ağustos 1913, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir- i Efkâr Gazetesi 1278/1862, 1286/1869.
 
PROF. DR. NEJLA GÜNAY

Prof. Dr. Nejla GÜNAY, Kahramanmaraş’ta doğdu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tarih Anabilim Dalı’ndan 1989 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini “XVI. Yüzyılda Bursa Yahudileri” adlı teziyle 1999 yılında; doktora eğitimini “Maraş Ermenileri” adlı tezi ile 2007 yılında tamamladı. 2011 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanını alan Nejla Günay’ın çok sayıda bilimsel kitap ve makalesi bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğu Osmanlı ve Rus Ermenilerini konu almaktadır. Nejla Günay; İttihat Terakki ve Ermeniler, Taşnaksutyun Cemiyeti ile ilişkiler, Azerbaycan ve Ermeniler konusu ekseninde Osmanlı-Rus, Osmanlı-İngiliz ilişkileri konularında makale ve tebliğler hazırlamıştır. Prof. Dr. Günay; Maraş ve Zeytun Ermenileri, Ahıska Türkleri, Müslümanların Anadolu’ya göçleri, Osmanlı toplum yapısı,  millî mücadele ve spor tarihi konularında çok sayıda makale yayımlayıp tebliğ sunmuştur. Nejla Günay, 2015 yılında yayımlanan “Zoraki İttifaktan Yol Ayrımına İttihat Terakki ve Ermeniler” adlı çalışmasını profesörlük takdim tezi olarak hazırlamıştır. Bu kitabın 2020 yılında ikinci baskısı çıkmıştır. Nejla Günay’ın diğer kitapları arasında; “XVI. Yüzyılda Bursa Yahudileri” (2005), “100. Yılında 1909 Maraş Ermeni Olayları” (2009), “Gediz Bibliyografyası” (1999), bölüm yazarlığı ve editörlüğünü yaptığı “Osmanlı Toplum Yapısı ve Millet Sistemi” (2020) ile “Millî Mücadelenin Güney Cepheleri (1.baskı 2021-2.baskı 2022), “Gazi Terbiye Enstitüsünden Gazi Üniversitesine” (2018), “Aşiretler, Muhacirler, Mübadiller ve Mültecilerin İskânı” (2021) bulunmaktadır. Günay, TUBA ve FSM Vakıf Üniversitesi tarafından yürütülen “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar” (2023) serisinde Güney Cepheleri kısmının bulunduğu 4. cildin koordinatörlüğünü ve ayrıca Maraş, Adana, Mersin, Osmaniye bölümlerinin monografi yazarlığını üstlenmiştir. Prof. Günay; Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Akademik Bakış Dergisi ve Türkiye Günlüğü dergilerinde editörlük veya alan editörlüğü görevini üstlenmiştir. Nejla Günay, 2016-2019 arasında Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü başkanlığını yürütmüştür. Evli ve üç çocuk annesi olan Nejla GÜNAY hâlen G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURCAN BOŞDURMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BOŞDURMAZ, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini aynı bölümde Aşkî Divanı inceleme-metin başlıklı tez ile 2000 yılında tamamladı, tez genişletilmiş olarak 2012 yılında Aşkî Divanı olarak basıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalındaki doktora çalışmasını 2010 yılında, Bosna-Hersek Osmanlı Dönemi Müslüman Mezar Taşları isimli tezle bitirdi. 2011 yılında doktora tezi Bosna-Hersek Mezar Taşları adıyla basıldı. 2012 yılında Tâhirü’l Mevlevî’nin İstiklâl Mahkemeleri Hatıraları’nı yayına hazırladı. 2021 yılında İpek Yolunda Bir Şehir Tokat – Dokumacılık ve Bakırcılık Tarihi- isimli çalışması yayınlandı. Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Boşdurmaz’ın ağırlıklı olarak sanat tarihi alanı ile ilgili çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır. Osmanlı döneminde Anadolu’nun tekstil tarihi, minyatürlerde ikonografi, mezar taşları çalışma alanları arasında yer almaktadır. 1998 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Eğitim Bölümünde çalışmaktadır.
 
PROF. DR. OSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ
Prof. Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ, 1973 yılında Kayseri’de doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı (1993). Sultan Sencer ve Kara-hitâylar -Katavân Savaşı (536/1141)– isimli çalışması ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı (1994). Doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 1995-1997 yılları arasında İran’da bulundu. 1995-1997, 1998, 2001, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında başta Tahran olmak üzere, Meşhed, Kum, İsfahân, Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Ortaçağ Türk tarihiyle ilgili kaynak ve vesikalar üzerine araştırmalar yaptı. Gazan Han ve Reformları (694-703/1295-1304) isimli çalışması ile Doktora eğitimini tamamladı (2000). Institut für Islamwissenschaft’ın daveti ile misafir öğretim üyesi olarak Berlin Üniversitesi’nde bulundu (2005-2007). Londra, Oxford ve Cambridge’de İslâmî yazmalar üzerine araştırmalar yaptı (2009, 2011-2012). Araştırmaları daha çok Selçuklu tarihi, İlhanlı tarihi, İslâmî yazmalar, İslâmî nümizmatik, Türk-İran kültür ilişkileri ve Türk tarihinin İran coğrafyasındaki seyriyle ilgili muhtelif konu ve meseleler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Encyclopaedia Iranica (New York), Encyclopaedia of Islam, Three Edition (Leiden), Dȃ’iretu’l-Ma‘ȃrif-i Bozorg-i İslȃmî (Tahran), Dȃniş-nȃme-yi Cihȃn-i İslȃm (Tahran) ve Türkiye Diyanet Vakfı İslȃm Ansiklopedisi (İstanbul)’nde çok sayıda makale kaleme alan Özgüdenli’nin başlıca çalışmaları arasında şunlar sayılabilir: Turco-Iranica: Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları (İstanbul 2006); Moğol İranında Gelenek ve Değişim: Gazan Han ve Reformları (1295-1304) (İstanbul 2009); Selçuklular, I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) (İstanbul 2013); İrȃn der-‘asr-i Selcûkiyyȃn [Selçuklular Zamanında İran], Cȃmi‘-yi Tȃrîh-i İrȃn, VIII, Tahran 1393/2015); Ortaçağ’da Türkler, Moğollar, İranlılar (Kaynaklar ve Araştırmalar), (İstanbul 2020). Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde görev yapmaktadır.
 
DOÇ. DR. SEFER SOLMAZ

Doç. Dr. Sefer SOLMAZ, 1990 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü’nde mezun oldu. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalında “Halîfet Gazi ve Halîfet-zâdeler” adlı teziyle Yüksek Lisansını bitirdi. 1992 yılında ortaöğretimde Tarih Öğretmeni olarak göreve başladı. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevliliğine atandı. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalında “Danişmendliler Devleti ve Kültürel Mirasları” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1996 yılından itibaren Öğretim Görevlisi olarak İslam Öncesi Türk Tarihi ve Ortaçağ Türk-İslâm Tarihi alanlarında dersler vermeye başladı ve 2010 yılında Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi oldu. 2012 yılında YÖK Bursu ile gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da School of Oriental and African Studies (SOAS) Kütüphanesi ve British Library’de araştırmalarda bulundu. Selçuk Üniversitesi’nde Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcılığı (2016-2020), Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörlüğü (2017-2020), Tarih Bölüm Başkanı Yardımcılığı: (2017-2020), Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü (2020-2021), Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü (2020-devam etmektedir) gibi idari görevler üstlendi. 2020 yılında Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçent oldu. Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti ile ilgili düzenlenen “II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu” (2011), “Uluslararası Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu” (2016), “Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri” (2019), “Uluslararası Anadolu’nun İrfan Çağı (XIII-XIV. Yüzyıllar) Sempozyumu” (2021) gibi bilimsel toplantılarda düzenleme kurulu üyesi ve editör olarak görev aldı. Ayrıca Türk Sultanları/Büyük Selçuklu Ar-Ge Projesi’nde “araştırmacı” (2021), Türkiye Selçuklu Sultanları Külliyatı (Saltanat Dönemleri ve Akademik Alana Tanıtımları) Yayın Ar-Ge Projesi’nde “cilt editörü (cilt proje yürütücüsü) ve araştırmacı” (2022), Türkiye Selçuklu Sultanları Ar-Ge Projesinde ise “proje yürütücüsü ve araştırmacı” (2023) olarak görev yaptı. Selçuklular, Müslüman Türk Devletleri, İlk Türk Anadolu Beylikleri konularında çalışmalar yapmakta olup bunlarla ilgili çeşitli kitap, makale, bildiri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Bazı çalışmaları: İbn Fazlan Seyahatnâmesine Göre İtil Bulgarları, Sultan Sencer, Sultan I. Kılıç Arslan.

DOÇ. DR. SELİM ARGUN
Doç. Dr. Selim ARGUN, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimine kendi isteğiyle ara vererek Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi’ne gitti ve bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden Pekiyi derece ile mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg’da tamamladı. Osmanlı Devleti tarafından XIX. yüzyılın ikinci yarısında Cape Town’a gönderilen fıkıh âlimi Ebu Bekir Efendi hakkında yazmış olduğu “Ebu Bekir Efendi’nin Güney Afrika İslam Düşünce ve Kültürüne Katkıları” başlıklı tezini Şeref Payesi derecesi ile bitirdi. Doktorasını Kanada’nın Montréal kentindeki McGill Üniversitesi’nde, “Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)” başlığıyla tamamladı. Doktora süresince aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsünde dersler verdi. Uzun yıllar süren yurt dışı hayatından sonra 2013 yılında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalında göreve başladı. 13 Haziran 2017 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, 4 Ekim 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atandı. Dış İlişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine ilaveten halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsünde yarı zamanlı olarak derslere girmektedir. Argun, ilmi çalışmalarını İslam Tarihi, Vakıf Müessesesi, Dini Diplomasi, Osmanlı İlmiye Sınıfı ve Afrika’da İslam üzerine sürdürmektedir.
 
PROF. DR. SELİM KARAHASANOĞLU

Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 2004’te yüksek lisans derecesini aldı. New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton Tarih Bölümü’nden 2009 yılında doktor unvanını aldı. 2013’te Doçent, 2019’da Profesör oldu. Halen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor. 2016’da Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü. TÜBİTAK ve Alexander von Humboldt bursiyeri olarak, araştırmacı-konuk bilim insanı statüsünde, iki yıl süreyle Berlin Freie Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü’nde bulundu. Onsekizinci yüzyıl, tüketim, maddi kültür, ben-anlatıları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Yarı zamanlı olarak Maltepe ve İstanbul Bilgi Üniversitelerinde dersler verdi/veriyor. Eserlerinden bazıları: Politics and Governance in the Ottoman Empire, Kadı ve Günlüğü, Küçükköy Taşlıtarla Gaziosmanpaşa, History from Below.

PROF. DR. UĞUR ÜNAL
Prof. Dr. Uğur ÜNAL, 2001 yılında “III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)” adlı tezle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı enstitüde hazırlamış olduğu “Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)” adlı tezle 2006 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında 1999-2006 yılları arasında araştırma görevlisi, 2006-2009 yılları arasında öğretim görevlisi, 2009-2010 yılları arasında yardımcı doçent doktor, 2010-2012 yılları arasında da doçent doktor olarak görev yapmıştır. 7 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Arşivleri Başkanı olarak atanmış olup, hâlen bu görevini sürdürmektedir. Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu 1861-1876, II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri 1897-1907, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri eserlerinden bazılarıdır.
 
DR. YASİN YILDIZ

Dr. Yasin YILDIZ, 1998 yılında Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında İngiltere’de University Of East Anglia’da İşletme Yönetimi (Master) programını “The Effects Of Communication Related Factors On Increased Customer Responsiveness In Marketing Communications, CRM” teziyle tamamlamıştır. Aynı zamanda 2003 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalında “Türkiye’de İnternet Gazeteciliğinin Toplumsal Etkileri” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında ise İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programında “Yaşlanma ve Göç Boyutuyla AB ve Türkiye Emek Piyasaları İlişkisi” doktora teziyle doktorasını tamamladı. 2003 yılında Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’na Müşavir, 2009 yılında Milli Saraylar Dairesi Başkanı ve 2011 yılında ise TBMM Genel Sekreter Yardımcısı (Milli Saraylar) olarak atandı. Hâlen 2018 yılında atandığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı görevini yürütmektedir. Bilimsel çalışmalarını ağırlıklı olarak tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yönetimi üzerine yapmaktadır. Milli Saraylar Belgeler Dergisi 2. sayısında “Milli Saraylar Müdürlüğü’nün Kuruluş Mevzuatı” konulu makaleyi, Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi’nin 21. sayısında “Osmanlı Devleti’nde Cam İmalatı ve Beykoz Cam ve Billur Müzesi” makalesini yazmışlardır. Milli Saraylar Yayınları’ndan olan Topkapı Sarayı kitabında “Topkapı Sarayı’nda Milli Saraylar Dönemi”, Uluslararası Milli Saraylar Sempozyumu kitabında ise “Saray-Müzelerin Yönetiminde Milli Sarayların Kurumsal Dönüşümü” bölümünü yazmışlardır.

PROF. DR. YUNUS KOÇ
Prof. Dr. Yunus KOÇ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 1985 yılında lisans, 1988 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılında Türk Tarih Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde çalışmakta iken 1990 yılında doktora eğitimi için Fransa’ya gitti. 1997 yılında Paris I Üniversitesinde (Université de Paris I Pantheon-Sorbonne) doktor unvanını aldı. H.Ü. Tarih Bölümünde Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2006 yılında “Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi” alanında doçent unvanını alan Koç, 2013 yılında H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne profesör olarak atandı. Klasik Dönem Osmanlı Hukuku; Osmanlı’da toplumsal yapı, iskân ve nüfus problemleri; Osmanlı kentleri; Osmanlı’da kırsal ekonomi; Osmanlı taşra idaresi ve tarih yazıcılığı gibi konularda araştırma ve yayınlar yaptı. Eserlerinden bazıları: XV. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağı’nın İskân ve Nüfus Yapısı, Nizam-ı Cedit Kanunları.