MORA KATLİAMI VE ANADOLUDA YUNAN MEZALİMİ SEMPZOYUMU

Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi Sempozyumu(15-16 Kasım 2021) – Bildiriler Kitabı
Morean Massacre and Greek Atrocities in Anatolia Symposium(15-16 November 2021) – Proceedings Book

Editör : Neşe ÖZDEN
Hazırlayanlar : Birkan SOYKAN – Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU
E-Kitap Yayın Tarihi : 23.05.2024
Yayınlayan : Türk Tarih Kurumu
eISBN : 978-975-17-5886-6
DOI: 10.37879/9789751758866.2024
Sayfa: 804
Konular : Türk Tarihi, Mora Katliamı, Yunan Mezalimi

“Türk ve Türkiye tarihini çağdaş, sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek” misyonu çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Türk Tarih Kurumu, milli bir tarihsel kimliğin oluşmasında geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Gerek dünyada gerekse bulunduğumuz coğrafyada yaşanan olaylara bakıldığında tarih ve millî kültür bilincine sahip, geçmişten ders çıkarmayı bilen milletlerin her türlü zorluğa karşı kendi varlıklarını korudukları görülecektir. Bu nedenle Türk Tarih Kurumunun insanlığa, tarihe ve geleceğe karşı görev ve sorumlulukları oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Kurumumuzun görev ve sorumluluklarında biri de yeni buluşları ve bilimsel konuları tartışmak üzere toplantılar, sempozyumlar düzenlemektir. Bu bilimsel etkinliklerden biri olan Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi Sempozyumu Türk Tarih Kurumu tarafından 15-16 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan tebliğler Türkçe ve İngilizce olarak bildiri kitabında bir araya getirilmiştir. Sempozyumda sunulan bildirilerin bir yayın haline getirilmesiyle, Türk-Yunan ilişkileri tarihinin çeşitli evrelerine ilişkin yazılmış metinlerden oluşan bu çalışmanın, mevcut literatüre ve alanla ilgilenenlere ilmi katkı sunması ümit ve temenni edilmektedir.

200. Yılında Mora’da Tripoliçe Katliamı (5 Ekim 1821)

Ali Fuat Örenç
ORCID :
0000-0002-0431-2621
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.1
Anahtar Kelimeler: Mora, Tripoliçe, İsyan, Katliam, Yunanistan.

The Tripolitsa Massacre in the Morea in Its 200th Year (5 October 1821)

Ali Fuat Örenç
ORCID :
0000-0002-0431-2621
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.39
Keywords: Morea, Tripolitsa, Rebellion, Massacre, Greece.

Mora İsyanının Çıkışı ve Tepedelenli Ali Paşa

Hamiyet Sezer Feyzioğlu
ORCID :
0000-0002-4070-0314
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.79
Anahtar Kelimeler: Mora, İsyan, Tepedelenli Ali Paşa, Osmanlı, Rumlar.

The Outbreak of the Morean Rebellion and Tepedelenli Ali Pasha

Hamiyet Sezer Feyzioğlu
ORCID :
0000-0002-4070-0314
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.93
Keywords: Morean, Rebellion, Tepedelenli Ali Pasha, Ottoman, Greeks.

Rum İsyanı ve Fetvalar: İsyan Sırasında Osmanlı Devleti’nin Hukuk İçinde Kalma Çabaları

Zekeriya Kurşun
ORCID :
0000-0002-4157-6386
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.109
Anahtar Kelimeler: Rum İsyanı, Fetva, Osmanlı, Hukuk, Tripoliçe.

The Greek Rebellion and the Fatwas: The Ottoman State’s Attempts to Remain within the Boundaries of the Law during the Rebellion

Zekeriya Kurşun
ORCID :
0000-0002-4157-6386
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.125
Keywords: The Greek Rebellion, Fatwa, Ottoman, Law, Tripolitsa.

İki Yüzüncü Yılında Yunan Kamuoyunda Mora İsyanı ve Ulusal Kahramanlar

Esra Özsüer
ORCID :
0000-0001-6299-5929
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.145
Anahtar Kelimeler: Mora İsyanı, Yunanistan, Ulusal Kahramanlar, Yunan
Tarihyazımı, Türk Tarihyazımı

The Morean Rebellion and National Heroes in the Greek Public Opinion in the Two-Hundredth Year of the Rebellion

Esra Özsüer
ORCID :
0000-0001-6299-5929
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.185
Keywords: The Morean Rebellion, Greece, National Heroes, Greek
Historiography, Turkish Historiography.

Mora İsyanı Sonrasında İzmir (Sığla) Sancağı’na Gelen İlk Türk Muhacirlerinin Nüfus Bilgileri

(H.1246/M.1830-31-H. 1259/1843-44 Yıllarına Ait Nüfus Kayıtlarına Göre)
Metin Menekşe
ORCID :
0000-0003-1192-3161
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.229
Anahtar Kelimeler: 1821 Mora İsyanı, Mora Katliamı, Zorunlu Göç, Mora
Muhacirleri, İzmir (Sığla) Sancağı, Nüfus Kayıtları.

Demographic Information of the First Turkish Immigrants Who Came to İzmir (Sığla) Province after the Morean Rebellion

(According to the Population Records H.1246/A.D. 1830-31 and H.1259/A.D.1843-44)
Metin Menekşe
ORCID :
0000-0003-1192-3161
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.281
Keywords: Morea Revolt of 1821, Morea Massacre, Forced Migration,
Morea Immigrants, İzmir (Sığla) Sanjak, Population Records.

Rodos ve Oniki Ada’nın Yunan Hakimiyetine Girişi ve Yunanistan’ın Adalarda Yaşayan Türklere Yönelik Uygulamaları

Necdet Hayta
ORCID :
0000-0002-8707-3637
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.337
Anahtar Kelimeler: Rodos, Oniki Ada, Yunanistan, Asimilasyon, Türkler.

The Entry of the Rhodes and the Dodecanese Islands Under the Greek Control and the Greeks’ Treatment of the Turks Living on the Islands

Necdet Hayta
ORCID :
0000-0002-8707-3637
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.355
Keywords: Rhodes, Dodecanese, Greece, Assimilation, Turks.

Milli Mücadele Döneminde Batı Anadolu’da Yaşanan Yunan Mezalimi ve Bunun Trabzon’da Yayınlanan İstikbal Gazetesine Yansıması

Hikmet Öksüz
ORCID :
0000-0002-3957-9174
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.375
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Yunan Mezalimi, İşgal, İstikbal, Gazetesi, Basın.

The Greek Atrocities in Western Anatolia During the Turkish National Struggle from the Pages of a Trabzon Newspaper İstikbal

Hikmet Öksüz
ORCID :
0000-0002-3957-9174
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.397
Keywords: Anatolia, Greek Atrocities, Occupation, İstikbal Newspaper, Press.

Bursa Vilayeti’nde Yunan Vahşet ve Soykırımı

Haluk Selvi
ORCID :
0000-0003-3669-8378
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.421
Anahtar Kelimeler: Bursa, Vahşet, Soykırım, Katliam, Yunan İşgali.

The Atrocities and Genocide Committed in the Province of Bursa by the Greeks

Haluk Selvi
ORCID :
0000-0003-3669-8378
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.445
Keywords: Bursa, Atrocities, Genocide, Massacre, The Greek Occupation.

İzmir İşgalinin Başlangıcı ve Sonu (2-15 Mayıs 1919 ve 9-13 Eylül 1922)

Çınar Atay
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.471
Anahtar Kelimeler: Paris Barış Konferansı, İzmir, İşgal, Yunanistan, Anadolu.

The Beginning and End of the Occupation of İzmir (2-15 May 1919 and 9-13 September 1922)

Çınar Atay
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.499
Keywords: Paris Peace Conference, İzmir, Occupation, Greece, Anatolia.

Anadolu’da Yunan Mezaliminin İtalyan Tanıkları

Mevlüt Çelebi
ORCID:
0000-0001-8244-661X
DOI:
10.37879/9789751758866.2024.529
Anahtar Kelimeler: Anadolu, İtalyanlar, Yunan Mezalimi, Yunanistan, İşgal.

Italian Witnesses of Greek Massacre in Anatolia

Mevlüt Çelebi
ORCID:
0000-0001-8244-661X
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.551
Keywords: Anatolia, İtalians, Greek Massacre, Greece, Occupation.

Yunan İşgalinin Anadolu Rumları Üzerindeki Etkileri

Mesut Çapa
ORCID:
0000-0003-1924-813X
DOI:
10.37879/9789751758866.2024.573
Anahtar Kelimeler: İzmir’in işgali, Paris Barış Konferansı, Yerli Rumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (TBMM), Yunan, “Zito Venizelos”.

The Effects of the Greek Occupation on the Anatolian Greeks

Mesut Çapa
ORCID:
0000-0003-1924-813X
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.597
Keywords: Occupation of İzmir, Paris Peace Conference, Local Greeks, Government of the Turkish Grand National Assembly, Greek, “ZitoVenizelos!”.

Sivrihisar’ın Köylerinde Yunan Tahribatı ve Amerikalı Misyonerlerin Gözlemleri

Ü. Gülsüm Polat
ORCID:
0000-0003-0048-8467
DOI:
10.37879/9789751758866.2024.623
Anahtar Kelimeler: Yunan Mezalimi, Türk Milli Mücadelesi, Amerikan Misyonerler, Sivrihisar.

Greeks Atrocities in the Villages of Sivrihisar and Observations of American Missionaries

Ü. Gülsüm Polat
ORCID:
0000-0003-0048-8467
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.655
Keywords: Greek Atrocities, Turkish National War, American Missionaries, Sivrihisar.

Batı Anadolu’nun Yunanlılar Tarafından İşgali ve Yahudiler, 1919-1922

Yücel Güçlü
ORCID:
0000-0002-5748-3416
DOI:
10.37879/9789751758866.2024.689
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Yunanlılar, İşgal, Türkler, Yahudiler.

The Greek Occupation of Western Anatolia and the Jews, 1919-1922

Yücel Güçlü
ORCID:
0000-0002-5748-3416
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.711
Keywords: Anatolia, Greeks, Occupation, Turks, Jews.

Millî Mücadele Döneminde Anadolu Rumları ve Siyasi Faaliyetleri

Çağla Derya Tağmat
ORCID:
0000-0002-9047-0131
DOI:
10.37879/9789751758866.2024.735
Anahtar Kelimeler: Millî Mücadele, Anadolu Rumları, İzmir, Pontus, Türk-Yunan

The Anatolian Greeks and Their Political Activities during the National War of Independence

Çağla Derya Tağmat
ORCID:
0000-0002-9047-0131
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.745
Keywords: National War of Independence, Anatolian Greeks, İzmir, Pontus, Turco-Greek.

200 Yıllık Tarihe Bakış: Yunan ve Haçlı Emperyaliste Karşı Türkiye

Ergün Aybars
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.755
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yunanistan, Osmanlı, Mora İsyanı, Avrupa Birliği.

A Glance at the 200 Year History: Türkiye Against the Greek and Crusader Imperialists

Ergün Aybars
DOI: 10.37879/9789751758866.2024.769
Keywords: Türkiye, Greece, Ottoman, The Morean Rebellion, European Union.