Blog Post

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (VI. Cilt)

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (VI. Cilt)

İÇİNDEKİLER

SEKSİYON VI
İSTANBUL
ELİSABED MAÇİTİDZE : İstanbul Gürcü Okulu   1
ERENDİZ ÖZBAYOĞLU : İstanbul’un (Roma) İmparatorluk Başkenti Olmasıyla Gelişen Yüksek Öğretim Kurumları   7
FAHRETTİN TIZLAK : III. Selim ve İstanbul’un Ekmek Problemi   17
HÜSEYİN MEVSİM : Bulgar Basın Tarihinde İstanbul Gazetesi’nin (“Tsarigradski Vestnik”) Yeri   37
MEHMET DEMİRTAŞ : XVIII. Yüzyılda İstanbul’un Zahire İhtiyacının Temininde Görülen Yolsuzluklar ve Alınan Tedbirler   53
MIHAİ MAXİM : Prens Dimitrıe Cantemir’in 1688-1710 İstanbul Yılları Hakkında Yeni Osmanlı Belgeleri   81
NAHİDE ŞİMŞİR : XVIII. Yüzyılın Ortalarında İstanbul ve Çevresindeki Hamamların Sosyal ve İktisadî Özellikleri   87
NALAN TURNA : On Dokuzuncu Yüzyılda İstanbul’da Mürûr Tezkeresi Uygulamaları   119
NAZİF ÖZTÜRK : Vakıf Uygulamaları Açısından Abdulmecid Ahkâm Defterleri   127
PINAR ÜLGEN : Geç Ortaçağlarda İstanbul ’un Ekonomik Yapısına Dair Bir Değerlendirme “An Evaluation About Economic Structure of Istanbul in the Late Middle Ages”   177
ADNAN ATAÇ – SEVGİ ŞAR : On Yedinci Yüzyılda Yabancı Seyyahların Gözü İle İstanbul’un Sağlık ve Kültür Hayatı   205
SEYYİD MUHAMMED ES-SEYYİD : Mısırlıların Osmanlı Devletinin Merkezi Olarak İstanbul’a Bakışı   215
TACİSER ONUK – H.FERİHA AKPINARLI : Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi İstanbul Kültüründe Kadın   225
YÜKSEL ÇELİK – MURAT ULUSKAN : İstanbul Ahkâm Defterlerine Göre Osmanlı Başkentinde İnşaat Esnafı (XVIII. Yüzyıl)   237
ZAFER KIZIKLI : İstanbul Dârülfünûnu’ndan Bir Şahsiyet: Bağdatlı Mehmed Fehmî   249