Blog Post

XIII. Türk Tarih Kongresi, 04-08 Ekim 1999, Ankara (III. Cilt-III. Kısım)

XIII. Türk Tarih Kongresi, 04-08 Ekim 1999, Ankara (III. Cilt-III. Kısım)
İÇİNDEKİLER
SEKSİYON III*
GENEL KONULAR
OSMANLI TARİHİNİN BİLGİ KAYNAKLARI
(Arşivler – Telif Eserler)
BELDICEANU-STEINHERR, İRENE: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun incelenmesinde Tahrir Defterlerinin Önemi    1315
GÜMÜŞÇÜ, OSMAN: Osmanlı Mufassal Tahrir Defterlerinin Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası Bakımından Önemi  1321
ÇEVİKEL, NURİ: Kuzey Kıbrıs’ta Osmanlı Tarih Yazımcılığı (1571-1878) Üzerine Bir Araştırma  1339
GÖKÇE, TURAN: Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Uşak Kazası: Kır İskân Yerleri ve Nüfus  1365
AYDIN, MEHMET: Konya Şer’iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılda Konya’da Gayri Müslimlerin Oturdukları Mahalleler, Nüfus Durumları ve Sosyo-Kültürel Çevre  1389
GÖZLER, KEMAL: Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre Lofça Pomak Köylerinin İlk Müslüman Sakinleri: 1479-1579  1397
KILIÇ, ORHAN: III. Murad Devri İcmal Defterlerine Göre Tebriz Eyaleti’nde Tımâr Düzeni  1439
ÖZBAYOĞLU, ERENDİZ: XV. Yüzyıl Ceneviz-Galata Noter Belgelerinde Osmanlı İzleri     1461
GÖĞEBAKAN, GÖKNUR: Osmanlı Hakimiyetine Geçtiği Dönemde Malatya Yöresindeki Aşire der  1471
BOSTAN, M. HANEFİ: XV. ve XV7. Yüzyıllarda Osmanlı Yönetiminde Niksar Şehri (1455-1574)  1485
ŞAHİN, KAMİL: Osmanlı Dönemi Bursa Medreseleri Defteri  1513
ClKIA, MARIKA: Gürcistan Vilayeti’nin Mufassal Defterinde (1595) Kullanılan Öz Türkçe Adlar  1519
AMANOĞLU, EBULFEZ: 16.-18. yy. Osmanlı Kaynaklarına Göre Güney Kafkaslarda Yer isimleri  1525
HAZAI, GEORGE: Kanunî’nin Döneminde Yazılmış Macarların Tarihine Ait Bir Kroniğin Türk Tarihine Ait Kaynaklar Arasındaki Yeri  1529
ORESHKOVA, SVETLANA: Osmanlı İmparatorluğunun Tarihi Üzerine Olan On Sekizinci Asır Başı Rus Diplomatik Kaynağı  1533
KOÇAR, ÇAĞATAY: Bağımsızlıktan Önce Özbek Kaynaklarında “Osmanlı”   1537
TURAN, ÖMER: 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynaklarından İngiliz ve Amerikan Protestan Misyonerlik Cemiyetleri Arşivleri  1547
KAZIYEV, SHAPI M.: Osman Materials About Shamil in the Russian Archives  1565
ATALAR, MÜNİR: Bilinmeyen Manzum Yazma Bir Osmanlı Tarihi  1573
FEDAİ, HARID: Kıbrıs’ın Türkler Tarafından Fethiyle İlgili Batılı Kaynakların Kaynağı: Claude Delaval Cobham  1583
OSMANLI TARİHİ
(Kurumlar ve Uygulamalar Taşra Yönetimi)
AKSIN, AHMET: Kura’-i Şer’iyye Usulü’nün Harput Eyaleti ve Çevresinde Uygulanması    1787
KEREM, YITZCHAK: Jews in the Ottoman Army  1797
YAVUZ, CELALETTİN: Sultan Abdül Aziz Donanması-Yelkenli Teknelerden Buhar Makineli Gemilere Geçiş, Bitmeyen Reform İhtiyaçları  1805
KOVAMA, KOICHIRO: The Turkomans and Turkomania Observed by Bertrandon de la Broquiere  1839
YÜKSEL, HASAN: Hacı İvaz Paşa’nın Vakıfları  1845
ÖZKAYA, YÜCEL: II. Mahmut Döneminde Bolu’da Askerî Düzen ve Ayanlık İddiaları  1853
ALGÜL, HÜSEYİN: Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinde Osman Gazi’nin Oğlu Orhan Gazi’ye Vasiyet ve Nasihatlarına Tahlilî Bir Bakış  1867
EMECEN, FERİDUN M.: Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışlar İbrahimhanzâdeler Örneği    1877
ÇELİK, ŞENOL: Osmanlı Padişahlarının Av Geleneğinde Edirne’nin Yeri ve Edirne Kazasındaki Av Alanları (Hassa Şikâr-gâhı)  1887
KAZICI, ZİYA: Osmanlıların Haremeyn’e Bakışları  1903
ADIYEKE, A. NÜKHET: Girit’te Aşar Vergisinin Toplanmasına İlişkin Bir Yönetim: “Teslis Sistemi”  1911
BAYKARA.TUNCER: Osmanlılar ve Şehir Hayatı  1923
ACUN, FATMA: Osmanlı Taşra İdaresine Sistem Yaklaşımı: Karahisar-ı Şarki Sancağı Örneği  1933
DEMİREL, ÖMER: Kuruluşundan Günümüze Çeşitli Yönleriyle Bir Osmanlı Mahallesi: Sivas Küçük Minare Mahallesi  1947
KOÇ, YUNUS: XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Köylerin Parçalanması Sorunu: Bursa Kazası Ölçeğinde Bir Araştırma  1961
ECER, AHMET VEHBİ: Mekke’nin Osmanlı Yönetimine Geçişi ve İlk İdarî Düzenlemeler  1971
AYIŞIĞI, METİN: Osmanlı’nın Son Vilayeti Yemen  1985
KUSHNER, DAVID: From Eyalet to Sancak: The District of Acre in Transition, 1840-1918   2021
YILMAZÇELİK, İBRAHİM: Malî ve İdarî Bir Birim Olarak Diyarbakır Voyvodalığı  2029
OSMANLI OLGUSUNA GENEL BAKIŞ