Blog Post

XII. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Ankara (II. Cilt)

XII. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Ankara (II. Cilt)
İÇİNDEKİLER
SEKSİYON II
ORTA-ASYA TÜRK TARİHİ
TEMİR, AHMET: Hunların Dili      248
SALMAN, HÜSEYİN: T’oug Yabgu Kağan Devrinde (618-630) Batı Göktürk Kağanlığı  249
GÖMEÇ, SAADETTİN: Kağan İnisi İl Çor Tigin     265
DEVLET, NADİR: Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin Sınırlarının Tarihî, Coğrafî ve Etnik Sorunları     271
YUSİFOV, YUSİF BEHLULOĞLU: Albaniya’nın Etnik Tarihine Bir Bakış    283
ALİEV, SALEH MUHAMMEDOĞLU: Azerbaycan Türklerinin Etnik Menşeine Dair Uç Ana Görüşün Eleştirisi  295
TABALDİEV, KUBATBEK: Tanrı Dağları Göçebe Türkleri Ölü Gömme Gelenekleri (VI.-XTV. yy.)    309
ÇOROTEGİN, TINÇTIKBEK: Kaşgarlı Mahmud’un Devri ve “Divanındaki” Bazı Malumatlar Üzerine Notlar      313
HASANOĞLU, KEMAL-ALİ, FERİDE: Kafkasya Albania’sı Hakkında Birkaç Söz  317
KOMATSU, HİSAO: Türkistan’da Türk Federalist Partisi  319
KOÇAR, ÇAĞATAY: II. Dünya Savaşı’nda 2 Cephede Çarpışan Türkistanlılar   323
AHUNDLU, YAVUZ: Karabağ Meselesinin Tarihî Kökleri Hakkında Bazı Kayıtlar    329
ZEYNELABİDİNOĞLU, HAMİT ALİ: Dağlık Kaıabağ Savaşı ’nın Açık ve Gizli Yönlerine Dair  341
MEDETLİ, EYNULLA: 1918-1920 İllerde Nahçıvan Bölgesi’nin Korunması Uğrunda Türkiye’nin Mübarizesi  349
URAVELLİ, ORHAN: Ahıska Türkleri Sorunu ve Gürcü/Meslek Tezi  361
GÜLENSOY, TUNCER: Orta Asya’daki Türk Yer Adlarının Anadolu’daki İzleri     365
SEKSİYON III
MANAS DESTANI
MOKEEV, ANVARBEK: Tarih ve Manas  421
AMANOĞLU, EBULFEZ KULU: Manas’ın Kişi Adlarında Eski Türk İnançlarının İzleri  437
SAKAOĞLU, SAİM: Destan Kahramanlarının Doğuşu: Er Manas ve Anadolu Türklerindeki Benzerleri  443
ENGİNÜN, İNCİ: Manas Destanı’nda Kadın  455
GÜRSOY-NASKALİ, EMİNE: Manas Destanı’nda Kimliğin İfadesi  467
SEKSİYON IV
ORTAÇAĞ TÜRK VE TÜRKİYE TARİHİ
ŞEŞEN, RAMAZAN: Peygamber Hz. Muhammed’in Okuma-Yazma Bilip Bilmediğine Dâir Rivayetler, Bu Konuda Ebü’l-Velîd El-Bâcî Tarafından Yazılan Risâle  475
TÜRKER-KÜYEL, MÜBAHAT: Fârâbî’de Toplumdan Kaçış ve Topluma Dönüş Fikri  505
KÂHYA, ESİN: Modern Kimyanın Kurucusu Olarak Cabir B. Hayyan  519
AĞIRAKÇA, AHMED: Hz Peygamberin Hadislerinde Türkler  527
DEMİRKENT, IŞIN: Komnenos’lar Sarayında Bir Türk: Ioannes Aksukhos   539
YUVALI, ABDÜLKADİR: İlhanlı Hükümdarlarının Dinlere Bakışı ve Bu Konudaki Uygulamaları  545
KAŞGARLI, MEHLİKA AKTOK: Doğu Ermenileri  555
SEVİM, ALİ: İbnü’l-Adîm’in Bugyetü’t-taleb fî Tarihi Haleb’indeki Selçuklularla İlgili ilginç Kayıtlar    563
MERÇİL, ERDOĞAN: Emîr-i Dâd’ın Türkiye Selçukluları’ndaki Görevi Ne İdi?  577
KAYAOĞLU, İSMET: Mevlana’nın Mektuplarının Döneminin Tarihi Açısından Bir Değerlendirilmesi  583