Blog Post

XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (IV. Cilt)

XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (IV. Cilt)
İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV B
OSMANLI TARİHİ
HUANG, CHİ-HÜEİ:  Bir Çinli Sürgüne Göre “Jön-Türkler” Devrimi  1321
KODAMAN, BAYRAM: 31 Mart Hadisesi  1329
EFENDİYEVA, TÜRKÂN: Azerî Edebî Dilinin İnkişaf Tarihine Dair ve Bu Süreçte Mirza Fatali Ahundzade’nin Rolü    1341
İBRAHİMOV, MARAT: XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Petrol Sanayisinde Milli Sermaye Problemi Hakkında  1351
CHİATA, ANCA: La politique Roumaine et Ottomane concernant le developpement de la vie economique au Bas-Danube (XIX) 1359
ÖZDEMİR, RİFAT: Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)   1369
APOSTOLOV, ALEKSANDAR: La söriciculture en Macidoine dans les annöes de L’avant-guerre et apris elle   1407
ALDAN, MEHMET: Mutasarrıf Namık Kemal    1419
ALEKSIC, DEJAN: Les formes d’organisation des masses populaires dans les conceptions des revolutions Turque et Yugoslave    1437
DRAGANOVA, SLAVKA: XIX. Yüzyılın Ondalık-ı Ağnam Defterlerine Göre Bulgaristan’da Koyunculuğun Gelişmesi   1457
TEKELİ, İLHAN-İLKİN, SELİM: Mustafa Celaleddin Bey’in “Bir Eyaletin Islah ve imarı Hakkında Mükaleme’’ Adlı Risalesi ve 19. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda imar Kavramının Gelişimi Üzerine Düşünceler   1469
ALİBEYOV, İNKILÂP: Sanayi Devrimi Döneminde Osmanlı Zanaatının Durumu üzerine  1493
BOZKURT, GÜLNİHÂL: Osmanlı Devletinde Köle Ticaretinin Önlenmesi için Yapılan Çalışmalar    1499
FİNLEY, CARTER VAUGHIN: Lady Mary Wortley Montagu and Fatma Aliye Hanım  1533
DAVİSON, RODERIC H.: The Question of the Documents Called Les Responsabilites  1543
EL-KİLANI, EL-KİLANİ TUATİ: II. Abdülhamid Döneminde Trablusgarb Vilayeti ve Mehmed Kâmil Paşa Layihası   1569
TERZİOĞLU, ARSLAN: Sultan II. Mahmud’un Son Hastalığı ile İlgili Dr. K.A. Bernard’ın Viyana’ya Gönderdiği Raporlar ve Galatasaray’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin 17 Şubat 1839’da Açıldığına Dair Diğer Belgeler   1579
ÖZCAN, ÂBDÜLKADİR: II. Mahmud’un Yurt İçi Gezileri   1599
MALECKOVÂ, JITKA: European Travel Books About the Otlaman Empire at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries in Czech Libraries   1607
VlTKOVlC-ZlKIC, MİLENA: Tanzimat Dire et histoire de la culture en Serbie (1839-1876)   1619
MOİSEYEV, PİOTR P.: Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Döneminde Tarımın ve Köylülüğün Durumu    1635
KOLOĞLU, ORHAN: İlk Gazetelerimiz Aracılığıyla (1828-1867) Dilimize Giren Batı Kavram ve Sözcükleri   1645
AKŞIN, SİNA: Yüzyıl Boyunca Bir Fransız Dergisinde Türkiye imgesi   1665
DUKA, ELENİ: 16. Asırdan 20. Aşırın Başlangıcına Kadar Arnavut Şehrinin Tetkiki için Mevcut Yerli Arşiv Kaynakları  1677
LİTO, ZANA: Arnavutluk’ta 18. Yüzyılın Osmanlıca Kodeksleri  1685
DUKA, FERİT: XV.-XVIll. Yüzyıllarda Arnavut Nüfusunun İslâmlaşması Sürecinin Gidişatı Üzerine Gözlemler  1691
ÜLKER, NECMİ: XVII. Yüzyılın Son Döneminde İzmir’deki İngiliz Kolonisinin Ticari Problemleri   1701
HORİKAVA, TORU: The Problem of the Four Khans in the Early Sheybanid Dynasty  1707
ÖZTÜRK, MUSTAFA: Bursa’da Hububat Fiyatları (1775-1840)  1715
ÇOLAKU, ŞABAN: İstanbul’daki Bazı Arnavut Aydınlarının 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Arnavutluk Sorununa Katkısı Üzerine    1737
ÖZKAYA, YÜCEL: XIX. Yüzyılda Bolu’da Sosyal Yaşantı ile İlgili Belgeler  1745