Blog Post

XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (III. Cilt)

XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (III. Cilt)
İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV A
OSMANLI TARİHİ
BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUIS: Âutour du dossier Kâsım et de Quelques prohlimes de prosopographie Ottomane  847
KOYAMA, KOİÇİRO: Osmanlıların İlk Devirlerinde Divan-ı Hümâyun  865
GÖYÜNÇ, NEJAT: Ocaklık Deyimi Hakkında  873
DOROCI, İLONA-HAZAİ, GYÖRGY: Ebu Bekr Dimişki’nin Osmanlı Devletinin Tarihi, Yapısı ve Durumuna Ait Eseri Hakkında  879
ŞEKER, MEHMET: XV. Yüzyıl Müelliflerinden Ali B. Hüseyin El-Amâsi ve “Tariku’l-Edeb”inde Sosyal Hayat  883
ZHUKOV, KONSTANTINE: The “Destan of Umur Pasha ” in the Light of the “Kitûb-ı Bahriye” by Pîrî Reis   893
ŞEŞEN, RAMAZAN: Onbeşinci Yüzyılda Türkçeye Tercümeler   899
KARARAN, ABDÜLKADİR: Nabî’de Urfa ve Çağının Bazı Olayları    921
GÖDE, KEMAL: İnûyetullah Efendi ve Risûlesi   939
MEHMET, MUSTAFA ALİ: Romanya’da Yayınlanan Belgeler Külliyâtında Osmanlı Tarihine ve Türk-Romen Münasebetlerine Dair Mûlûmât Hakkında Bazı Mülâhazalar  957
MENGİ, MİNE: Âşık Paşa’nın Garibnamesi’nin 1-5 Bablarında 14. Yüzyıl Anadolu Toplum Yapısına ilişkin Bilgiler  973
ALİYEVA, DİLARA: “Köroğlu”nun Yeni Varyantı Tarihi ve Tesbiti  981
KOPCAN, VOJTECH: Nichtturkische Briefe und Urkunden der Osmanischen Wurdentröger in der Slotvakei      989
GÜZEL, ABDURRAHMAN: Kanuni Sultan Süleyman Hân’ın Avusturya Devlet Arşivi’nde Bulunan Mektuplarından Bazılarının Muhteviyâtı Hakkında  999
GRİGNASCHİ, MARİO: Les “Firmân” de Soliman le Grand pour les recensements  1015
PULAHA, SELAMİ: 15. ve 16. Yüzyıllar Boyunca Arnavut Bölgelerinde Toprak Mülkün Yayılması  1035
HOTOVA, MYSLYM: Les objets du culte Islamique de Berat  1041
OLGIATI, GIUSTINA: The Genoese Colonies in Front of the Turkish Advance (1453-1475)   1053
CAVALLO, BRUNO: Le Prince Djem et le Pape Borgia Alexandre VI: Un ѐchappѐ politique ou une rente financiѐre  1063
ÜNAL, MEHMET ÂLİ: XVI. Yüzyılda Palu Hükümeti  1071
BAYKARA, TUNCER: Bir Osmanlı Çağı Pazarının Çöküşü: Karahöyük Pazarı  1097
CERARREGU, MUHARREM: Scientific Benefıts from Piri Reis’s Kitab-ı Bahriye and it’s Position in the History of Cartography    1105
BAYRAM, SADİ: Beyhan Sultan Vakfiyeleri, Tezyinatları ve Türk Tezhib San’atındaki Yeri  1127
AÇIKGÖZ, NÂMIK: Kahve Etrafında Teşekkül Eden Edebi Kamuoyu  1141
TUNCER, ORHAN CEZMİ: Eski Mimarlık Çizimlerimiz Üzerine Bilgiler  1165
BULGARU, M.-M. ALEXANDRESCU-DERSCA: Sur la domination ottomane dans les principautis Roumaines au XVIII siecle: Le problime de l’autonomie  1171
RIZAJ, SKENDER: Tapu Tahrir Defterlerinin Osmanlıcası  1185
FENEŞAN, CRISTİNA: Rumanische einschlöge in der Osmanischen Gesetzgebung ausdem Bayat  1191
OCAK, AHMET YAŞAR: XV-XV1. Yüzyıllarda Osmanlı Resmi İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi  1201
GENÇ, NEVİN: XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağının Sosyal, Demografik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi  1211
SAVİC, MOMCILO D.: La vie politico-administrative de L’Empire Ottoman refletee dans l’aeuvre littâraire de l’ecrivain Yougoslave lvo Andriâ Vainqueur du Prix Nobel en 1961 1223
DRAMUR, RENGİN: 19. Yüzyılda Osmanlılar Döneminde İlaç Kaplan  1237
ATALAR, MÜNİR: Harameyn’e Denizden Surre Gönderilmesi  1245
AYKUT, NEZİHİ: Osmanlı İmparatorluğu’nda “Sikke Tashihleri”  1253
KÂHYA, ESİN: Cemaleddin Askarayi  1259
ACAROĞLU, M. TÜRKER: XV. yy. Sonlanyla XVI. yy. Başlarında Balkanlar’da Türkçe Yer Adları (1490-91/1520-30)  1267
SÖLE-NERGİZ, ŞAKİR-ZADE: Azerbaycan ve Türk Halklarının Müzik Kültürünün Ortak Kaynakları  1301