Blog Post

VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Ekim 1976, Ankara (II. Cilt)

VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Ekim 1976, Ankara (II. Cilt)
İÇİNDEKİLER
II. SEKSİYON
Orta Asya ve Ortaçağ Türk Tarihi ve Türkiye Tarihi
ÇAĞATAY, NEŞET: Fütüvvetnameler Nedir, Niçin Düzenlenmişlerdir   565
MORİ, MASAO: “Bökli” veya “Bükli” Şekillerinde Transkripsiyon Edilen Bir Kelime Üzerine   579
KORKMAZ, ZEYNEP: Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri Türkçesinin Yeri   583
BUNİYATOV, ZİYA MUSA: İbn Al Fuvati’nin “Talhis Macma‘ Al-Adab Fi Mu’cam Al-alkab” Eserinde Belirtilen Konya Sultanlığının Görkemli Şahısları    591
KAŞGARLI, MEHLİKA  AKTOK: Critique Analytique des Sources Cbretiennes Plus Particulierement Armeniennes a Travers L’oeuvre de L’ourlıaiet’si Matthieud’edesse  599
GÜLENSOY, TUNCER: II. Yakup Bey’in Taş Vakfiyesinin Dil ve imla Özellikleri ile Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi   613
BAYRAM, SADİ: Ankara Etnografya Müzesi’ndeki Madalyonlu Silsile-Name’de Doğu Anadolu ve Batı Asya   645
SPULER, BERTOLD: Gök Türklerin Dini ve Kültürü Hakkında Mülahazalar   659
KÜYEL, MUBAHAT  TÜRKER: Tarih Yöntemi Bilincine Misal olarak Bir Artuklu Hizmetlisi : ibn Uş-Şalah   665
EICKHOFF, EKKEHARD: Der Ort Der Schlacht Von Myriokephalon   679
AYİTER, KUDRET : Myriokephalon Savaşı Nerede Olmuştur?    689
MERÇİL, ERDOĞAN: Gazneliler’de Bir Saray Memuriyeti : Resuldarlık   703
ESİN, EMEL: Miladi VII.-X. Yüzyıllarda Sır-Derya Oğuzlarının Maddi Kültürü Hakkında Notlar   711
HÜSEYNOF, RAUF: XI-XII. Yüzyılda önasya’da Askeri-Feodalite Müessesesi Uclar 725
SEVİM, ALİ: Selçuklu – Mısır Fatımi Devletleri İlişkilerine Genel Bir Bakış   741
GUBOĞLU, MİHAİL: Romen Olusunun Eski Türk Kavimleri İle İlişkileri Hakkında 751
HUANG, İBRAHİM C. T.: 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kaşgar Bölgesinin İktisadi Durumu  783
KONUKÇU, ENVER: Kalaç  Sultanı Alaeddin Muhammed Şah ve Onun Hind Siyaseti  793
İZGİ, ÖZKAN: Uygur Alım-Satım Vesikalarında Cezanın ödendiği Bazı Müessese ve Şahıslar   799
TERZİOĞLU, ARSLAN: Türklerin Orta Asya ve Hindistan’da Tesis Ettikleri Hastaneler   803
NYMAN, LARS – ERİK: Turkish Influence On The Islamic  Republic  of Eastern Turkestan   815
AKÇAY, İLHAN: Kolomb Öncesi Amerika Türk Kültürü   823
YILDIZ, HAKKI DURSUN: Hazarlar Arasında Müslümanlığın Yazılması   855
EYİCE, SEMAVİ: Silifke ve Çevresinde İncelemeler : Elaiussa – Sebaste (= Ayaş) Yakınında Akkale   865
UZLUK, ŞAHABEDDİN: Selçuklu Sultanı I. Alaettin’in Beyşehrindeki Sarayı  887
ÜNVER, A. SÜHEYL: Selçuklu Kültür Tarihimiz İçin Ele Geçen Yeni Malzeme Üzerine 893
YÖRÜKOĞLU, ÖMER: Sahip Ata Araştırması   899
KOCABAŞ, HÜSEYİN: Renkli Selçuk Camları   907
ÖNDER, MEHMET: Selçuklu Devri Kubad-Abad Sarayı Çini Süslemeleri   911
TUNÇER, ORHAN: Doğu Yönünün Türk Kültüründeki Yeri ve Mezar Mimarimize Etkisi  915
YAVUZ, AYŞIL TÜKEL: Anadolu (İkinci Devir Beylikler öncesi) Camilerinin Fiziksel Özellikleri: Bir Yöntem Denemesi   921
CEZAR, MUSTAFA : Türk Tarihinde Kervansaray   931
BAYBURTLUOĞLU, ZAFER – MADRAN, EMRE: Anadolu’da 1308 M. Yılına Kadar Gerçekleştirilmiş Türk – İslam Yapıları Üzerine Sayısal Sınamalar    941
BAKIRER, ÖMÜR: Erken Dönem Mimari Süslemesinde Geometrik Düzen Denemesi    951
BAYKARA, TUNCER: Bir Türk Kültür Gerçeği : Kızkulesi   961
III-A. SEKSİYON
Osmanlı Tarihi
İZ, FAHİR: Şaltuk – Name   971
GÖLLNER, CARL: Die Wertung Des Osmanischen Reiches Durch Westlichc Reisende Des 16. Jahrhunderts    979
SOHRWEİDE, HANNA: Das Enis El-Qulüb, Ein Verschollenes Werk Des Historikers Mustafa ‘Ali   983
KÜYEL, MUBAHAT TÜRKER: İbn-i Kemal Paşa ve Tehafüt Haşiyesi   993
ALEXANDRESCU, M. M. – BULGARU, DERSCA : Les Relations de Süleyman Çelebi Avec Venise (1400-1410)   995
UĞUR, AHMET: Kemal Paşa-Zade’nin VIII. ve IX. Defterleri ve Bu Defterler Işığında Yazarın Tarihçiliği    1007
ÖZBARAN, SALİH: XVI. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ile İlgili Portekizce Kaynaklar   1021
LANDAU, JACOB M.: Osmanlı İmparatorluğunun Sosyo-Ekonomik Tarihi Hakkında İbranice Kaynaklar   1027
ABULADZE, TSISANA – SVANIDZE, MIHEYIL: “Defter-i Caba-i Eyalet-i Çıldır” a Dair İlk Bilgiler    1033
BACQUE – GRAMMONT, JEAN – LOUIS: A Propos de La Relation de Voyage au Waday de Şayh Muhammad B. ‘Ali B. Zaynı-l-‘Abidin de Tunis   1037
HAZAI, GEORG : Tercüman Mahmud’un Tarih-i Ungurus Adlı Eseri Üzerine Yeni Notlar  1043
IVANICS, MARİA: Macaristan’daki Kırım Tatarlarına Ait Vesikalar   1049
KARAHAN, ABDÜLKADİR: Şair Nef’i’nin Şiirlerinde Çağının Tarihinden Çizgiler   1055
KOFĞAN, VOJTECH: Zur Glaubwürdigkeit Einiger Angaben Evliya Çelebis Seyahatname   1061
PARMAKSİZOĞLU, İSMET: Onyedinci Yüzyıl Rumeli Olayları İle İlgili Özel Tarihler ve Osekli İbrahim Efendi’nin Tarihçesi   1073
MURPHEY, RHOADS: Dördüncü Sultan Murad’a Sunulan Yedi Telhis   1095
MUHAMMEDYAROV, ŞAMİL: Sovyetler Birliğinde, Volga Tatarlarının Oluşması ve Kültür Bakımından Gelişmesi Sorununun İncelenmesiyle İlgili Çalışmalar    1101
ÖZTELLİ, CAHİT: Kanuni’nin Oğlu Şehzade Bayezid’in Babasına Son Mektubu   1105
SOYSAL, ÖZER: XIX ve XX. Yüzyıllar Osmanlı Siyasal Yaşamı’nın Kütüphane Kurumu’nu Etkileyen İki Olgusu   1113
ŞEHSUVAROĞLU, BEDİN.: Mabeyin Müşiri Abdülhamit Ferit Paşa’nın Günlüğü   1127
DAĞTEKİN, HÜSEYİN: Bizde Tarih Haritacılığı ve Kaynakları Üzerine Bir Araştırma  1141
MAZIOĞLU, HASİBE: Kanuni’nin Oğlu Şehzade Bayezid İçin Yapılan Pend-Name-i Attar Çevirisi    1183
GRIGNASCHI, MARİO: Les Hauts (E’Ali) Les Petits (Edani) Sipahi Dans Les Ordonnances De Soliman Le Grand    1195
HAFIZ, NİMETULLAH: Hacı Ömer Lütfü’nün Tarihi Eserleri   1215
KREISER, KLAUS: Zur Flüchtlingsfrage Im Osmanischen Reich    1223
GIURESCU, CONSTANTIN: Contributions a L’Histoire Economique De L’Empire Ottoman : L’Importation Du Bois Des Pays Roumains     1235
YURDAYDIN, HÜSEYİN G.: Matrakçı Naşüh’a Göre İstanbul – Budapeşte Arası Menzilleri    1247
POLACCO, LUIGI: Ca’ Palmieri Poi Fondaco Dei Turchi, A Venezia : Caro O Intenzione    1257
ERGENÇ, ÖZER: Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerinde Bazı Düşünceler    1265
İLGÜREL, MÜCTEBA: XVII. Yüzyıl Balıkesir Şer’iyye Sicillerine Göre Subaşılık Müessesesi   1275
CHAMBERS, RICHARD L.: The Encümen-i Daniş And Ottoman Modernization    1283
UNAT, EKREM KADRİ : Osmanlı İmparatorluğunda Fransızca Tıp öğretimi ve Etkileri  1291
BİNARK, İSMET: Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin İçtimai – Ruhi Sebepleri    1299
BELDICEANU – STEINHERR, IRENE : XV. ve XV. Asırlarda Anadolu’da Ortakçılar  1321
MC GOWEN, BRUCE: Osmanlı Avarız – Nüzül Teşekkülü (1600-1830)    1327
YAKITAL, EMİN: Abdülaziz Donanmasına Dair Bir İnceleme   1333
ÇADIRCI, MUSA: Posta Teşkilatı Kurulmadan Önce Osmanlı İmparatorluğunda Menzilhane ve Kiracıbaşılık”  1359
ÜNAL, SEVİM: 1830—1840 Yılları Arasında Türk – İngiliz Ekonomik İlişkileri   1367
CVETKOVA, BISTRA: Le Traite De Politique (Risale) D’Elhac Ali Paşa D’Apres Un Manuscrit De Sofia   1377
SAHİLLİOĞLU, HALİL: 1683-1740 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu Hazine Gelir ve Gideri    1389
ÖZKAYA, YÜCEL: Rumeli’de Ayanlık İle İlgili Bazı Bilgiler   1407
DE GROOT, A. H.: Khalil Pasha, A 17th – Sentury Ottoman Statesman (D. 1629) According To His Correspondence Remaining In The General State Archives Of The Netherlands At The Hague   1417
ÖNSOY, RİFAT: 19. Asrın İkinci Yansında Alman İmparatorluğu’nun 1871’de Kuruluşuna Kadar Bavyera’nın Osmanlı İmparatorluğu’n daki Ticareti    1423
KÜTÜKOĞLU, MÜBAHAT  S.: Tütün “Zer’iyye Resmi” ve Dış Tesirlerle Kaldırılması   1429
FRIEDRICH, WOLFGANG – UWE: Bulgarian – Turkish Relations During Summer 1915  1435
KURAN, ERCÜMEND: Osmanlı İmparatorluğu’nda İnsan Hakları ve Sadık Rifat Paşa (1807-1857)    1449
GERÖ, GYÖZÖ: Die Türkische Provinz Von Ungarn Und Ihre Balkans – Beziehungen Im XVI-XVII. Jahrhundert    1455
FAROQHI, SURAIYA : Ondokuzuncu Yüzyılın Başlarında Antalya Limanı   1461
AYDOĞMUŞ, TAHİR : XVI. Yüzyılda Bağdad Tarihi   1473
MİROĞLU, İSMET : XVI. Yüzyılda Kemah Sancağı     1477
VARLIK, MUSTAFA ÇETİN : XVI.    Yüzyılda Kütahya Şehri   1481
LOWRY, HEATH W.: The Question of Trabzon’s Efrenciyan Population: 1486—1583  1493
GEMİL, TAHSİN: Romen – Osmanlı Münasebetleri’ne Dair Bazı Mülahazalar    1503