Blog Post

V. Türk Tarih Kongresi, 12-17 Nisan 1956, Ankara

V. Türk Tarih Kongresi, 12-17 Nisan 1956, Ankara
İÇİNDEKİLER
I. SEKSİYON
Eski Anadolu ve Önasya
KURT BİTTEL (İstanbul): Fikirtepe Kazısı  29
JALE İNAN (İstanbul): Side ve Perge kazılarında bulunan portreler  36
ADNAN PEKMAN (İstanbul): 1953 senesi Perge kazısında bulunan “Klistcs” kitabeleri hakkında  38
SABAHAT ATLAN (İstanbul): Side’de basılmış bir Lykia Sikkesi  45
SEMAVİ EYİCE (İstanbul): Side’nin Bizans devrine ait binalarının San’at tarihi bakımından değerleri 53
E. KIRSTEN (Bonn) : Kappadokya’da IV. Yüzyılda yerli kültürün sosyal bünyesi  60
H. TH. BOSSERT (İstanbul): Anadolu’nun yazı tarihine ait  yeni buluntular  62
U. BAHADIR ALKIM (İstanbul): Onbir mevsimlik Karatepe kazılarının mimarlık sonuçlarına toplu bir bakış  71
NECATİ DOLUNAY (Ankara): Hasanoğlan İdolü  80
MUSTAFA KALAÇ (İstanbul): Babil stelinin Hitit hiyeroglif  yazıtı   86
OTTO  GERNGROSS (Ankara): Lederherstellung im Alterhum und in ncucrer Zeit in Anatolien und ihr Einfluss  auf den “Westen  90
HATİCE KIZILYAY (İstanbul): İstanbul çivi yazılı tablet arşivindeki son çalışmalar ve arşivin bugünkü durumu  100
MUAZZEZ ÇIĞ (İstanbul): İstanbul çivi yazılı tablet arşivinin 1950 senesinden itibaren ilme sağladığı ve sağlıyacağı faydalar  109
EMİN BİLGİÇ (Ankara): Anadolu’nun ilk tarihi çağının mühim bir meselesi 118
P. MORAUX (İstanbul): L’etablissement des Galates  en Asie Mineure 127
AFİF ERZEN (İstanbul): Men ve Augustus’un Ankara Mabedi ile olan münasebetleri 134
AŞKIDİL AKARCA (İstanbul): Helenistik çağda yerli Pontus keramiği  142
JAMES MELLAART (Ankara): The origin of Minyan ware  146
RACİ TEMİZER (Ankara): Yazır Höyüğü Buluntuları  156
A. W. BİJVANCK (Leiden): La Provenance anatolicnne des Etrusques  164
MAHMUT AKOK (Ankara): Augusta Şehir harabeleri  173
MÜKERREM USMAN (İstanbul): Mut’ta bulunmuş olan Roma devri Lahidleri  182
NEZİH FIRATLI (İstanbul): Byzantion Nekropolü ve son buluntular  194
YUSUF BOYSAL (Ankara): Yedinci asır Yunan Skyphoi’ları 199
II. SEKSİYON
Orla Asya ve Ortaçağ Türk ve Türkiye Tarihi
O. FERİT SAĞLAM (İstanbul): Şimdiye kadar bilinmeyen İslami iki madalya ve birkaç sikke  203
M. ZEKİ ORAL (Ankara): Anadolu’da İlhani devri vesikaları, Temurtaş Noyin zamanında yapılmış eserler ve kitabeleri  208
İBRAHİM ARTUK (İstanbul): Abbasi, Selçuk, Artuk ve Burcu Memluklarına ait nadir sikkelerden birkaçı 216
REŞİT RAHMETİ ARAT (İstanbul): Anadolu yazı dilinin tarihi inkişafına dair  225
HAMİT KOŞAY (Ankara): İdil-Ural bölgesindeki Türklerin menşei hakkında  232
FUAT SEZGİN (İstanbul): İslam tarihinde rivayetlerin değeri  243
AYDIN SAYILI (Ankara): Kaasiyun Rasathanesi hakkında bazı bilgiler  252
SUUT KEMAL YETKİN (Ankara): Beylikler devri sanatından klasik Türk sanatına  257
İBRAHİM KAFESOĞLU (İstanbul): Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki rolü  267
O. BAYATLI (Bergama):    Bergama’da Türk-İslam eserleri  279
HANS ROBERT RÖMER (Mainz): Neuere Vcröffentlichungen zur  Geschichte Timurs und sciner Nachfolgcr  282
SEMAVİ EYİCE (İstanbul): Bizans-İslam-Türk Sanat münasebetleri 298
FERİDUN DİRİMTEKİN (İstanbul): Ste. İrene 303
CEVRİYE ARTUK (İstanbul): Nikaia (İznik) şehrinin isim ve unvanları hakkında  310
RENE GİRAUD (Ankara) : Tonyukuk’un Orhon’dan Temir Kapı’ya gidiş yolu  317
III. SEKSİYON
Osmanlı Tarihi
ÖMER LÜTFİ BARKAN (İstanbul): H. 933-934 (M. 1527- 1528) Mali yılına ait bir “bütçe” örneği  323
ADDÜLKADİR KARAHAN (İstanbul): Ali’nin bilinmeyen bir eseri: Mecmau’l-Bahreyn   329
BEKİR KÜTÜKOĞLU (İstanbul): Çeşmizade tarihi’ne dair  340
ENVER ZİYA KARAL (Ankara): Ebu Bekir Ratıb Efendi’nin “Nizam-ı Cedit” Islahatında rolü  347
MİDHAT SERTOGLU (İstanbul) : Diplomatique” bilgisi bakımından Başvekalet Arşivi 355
FRANZ TASCHNER (Münster): Türkiye’nin bir tarihi haritası planı  364
MECDUT MANSUROĞLU  (İstanbul): Şerhü’l-Mcnar’ın dili hakkında   367
HÜSEYİN G. YURDAYDIN (Ankara): Matrakçı Nasuh’un Süleyman namesi  374
SÜHEYL ÜNVER (İstanbul): XV. asırda kullandığımız filigranlı kağıtlar üzerine 388
BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU (İstanbul): Osmanlı padişahlarının akibetleri ve ölüm sebepleri hakkında Tıp tarihi bakımından bir inceleme  392
M. ÇAĞATAY ULUÇAY (İstanbul): Saraylı kadınlara ait mektuplar üzerinde bir araştırma  411
KEMAL ÇIĞ (İstanbul): Türk Katığ (oymacı)ları ve eserleri hakkında  430
HALİM BAKİ KUNTER (Ankara): Mimar Ali Bey’in bilinmeyen iki Vakfiyesi  438
TAHSİN ÖZ (İstanbul): Osmanlılar devrinde Resimli Türk kumaşları  442
O. ASLANAPA (İstanbul): Sanat eserlerine dayanan yeni bir araştırma yolu ile Türk tarihini aydınlatma  452
EKREM HAKKI AYVERDİ (İstanbul): Abidelerin tarihimizdeki rolü  453
L. FEKETE (Budapeşte): Macaristan’da Türk Tarih kaynakları üzerinde yapılan araştırmalar ve istikbale ait planlar  464
ANTOİNE DABINOVITCH (Tricste): Les Pactes d’assistance entre les gouvernours ottomans  et  les grands scigneurs dc Bosnie ct de Groatic  478
MÜNİR AKTEPE (İstanbul): Başvekalet Arşivindeki vesikalara nazaran İzmir isyanı (1727-1728)   674
ERCÜMEND KURAN (İstanbul): Cezayiri garb müdafii, Kostantine beyi Ahmed Bey 681