Blog Post

IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981, Ankara (II. Cilt)

IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981, Ankara (II. Cilt)
İÇİNDEKİLER
II. SEKSİYON
Orta Asya ve Ortaçağ Türk Tarihi ve Türkiye Tarihi
ERÇİN, MELİH: Saka-Türk (Hece Harf) Yazısı ve Dili (İ. Ö. 8.-4. Yüzyıl)   563
ESİN, EMEL: İlteriş Kağanın Mezarı Sanılan Şivet-Ulan Külliyesi   569
İZGİ, ÖZKAN: Uygurlardaki Vergilere Ait Bazı Düşünceler    579
KONUKÇU, ENVER: Dehli Kalaç Sultanlığının Kuruluşu (1290)     587
NAGRODZKA – MAJCHRZYK, TEREZA: Les Torks-Ogouzes en Russie de Moyenâge 593
KOMAT SU, HISAO: Buhara ve Kazan    601
TÜRKER-KÜYEL, MÜBAHAT: Farabi ve Siyaset     605
BAYRAM, MİKAİL: Ahi Evren’in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti   623
GÜLENSOY, TUNCER: Eski Türk ve Moğol Şahıs Adlarının Cumhuriyet Dönemindeki Görünümü     643
KOÇAR, ÇAGATAY: Bazı Sovyet Yazarlarına Göre Ortaçağdaki Türk Düşünürlerinin Dini Düşünceleri      651
MERÇİL, ERDOGAN : Sultanların Ata Mezarlarını Ziyareti     657
HÜSEYNOF, RAUF A.: Sovyetler Birliği’nde Selçukçuluk      667
BUNİYATOV, ZİYA: Muhammet İbn Mahmut El-Halebi’nin “Emir Yaşbey’in Seferi” Adlı Eseri 15. Yüzyıl Türkiye Tarihini Öğreten Bir Kaynaktır   681
BAYKARA, TUNCER: Türkiye Selçuklularında Bazı Vergilere Dair    687
ÖGEL, SEMRA: Anadolu Selçuklu Sanatı Ortamı     697
SEVİM, ALİ: Sultan Melikşah’ın Kuzey-Suriye Seferi ve Sonuçları   703
UZLUK, ŞAHABETTİN: Anadolu Selçuklu Medrese Planının Konya’da İki Camide Uygulanışı    711
ÖNEY, GÖNÜL: 1978-79 Yılı Samsat Kazısı 12.-13. Yüzyıl Seramik ve Cam Buluntuları     715
ÇAYIRDAG, MEHMET: Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi Binalar   717
ARTUK, İBRAHİM: Erzurum Meliki Mugis el-Din Tuğrul ve Oğlu Cihan şah Adına Basılan Sikkeler  729
III. A. SEKSİYON
Osmanlı Tarihi
FLEMMING, BARBARA : Prognostika und Geschichtce     745
HAZAI, GEORGES : Macar İlimler Akademisi’nin Kitaplığındaki Türk Tarihi ile İlgili Yazma    753
MAJER, HANS GEORG: Ein Defter des Divan-ı Hümayun in Wien    757
GÜRKAN, FEYYAZ: Şer’iye Mahkemeleri Sicilleri Üzerinde Bir Araştırma   765
VESELA, ZDENKA: Quelques Aspects de l’Evolution des Villes Ottomanes   781
GERÖ, GYÖZÖ : Mittelalterliche Stadt-Türkische Stad in der Türkischen Provinz von Ungarn     789
UGUR, AHMET : Kemal Paşa-zade’nin VIII. Defteri    797
İLHAN, M. MEHDİ: Bıyıklı Mehmed Paşa’nın Doğu Anadolu’daki Askeri Faaliyetleri  807
GRIGNASCHI, MARIO : Les Documentes Ottomans Conserves aux Archives de la Maison d’Este a Modena    819
GUBOGLU, MİHAİL: Osmanlılarla Romen Ülkeleri Arasındaki İlk Devir İlişkileri (1368-1456) Hakkında Belirtmeler ve Doğrultmalar    829
HÖFLECHNER, WALTER : Die Wissenschaftlichen und Kulturellen Beziehungen Zwischcn der Türkei und Östcrreich    845
BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUIS : Seyyid Tamam, un Agitateur Heterodoxe a Sivas (1516-1518)     865
ŞAKİROGLU, MAHMUT H.: Venedik Devlet Arşivi’nde Kanuni Sultan Süleyman Dönemine Ait Yeni Belgeler     875
ARIKAN, ZEKİ: Hamit Sancağı’ndaki Timar Düzenine Toplu Bakış    879
KÖHBACH, MARKUS : Ein Diplomatischer Rangstreit in Istanbul im Jahre 1587    887
HANDZIC, ADEM: Bosna’da XVI. Yüzyılda Kasabaların Gelişmesinin Bazı Özellikleri     895
CUNBUR, MÜJGAN: İmadu’l-Cihad ve XVI. Yüzyıl Kadın Şairlerinden Ayşe Hubbi Kadın     901
FOTINO, CORALIA: Changements du Mode de Vie de la Classe Dirigeante Valaque Intervenus sous l’Influence de la Porte au Cours de la Seconde Moitie du XVI Siecle  915
FAROQHI, SURAIYA: Onyedinci Yüzyılın İkinci Yarısında Devecilik ve Anadolu Göçebeleri (Danişmendli Mukataası)      923
BONO, SALVATORE: Esclaves Turcs en Italie du XVI au XVII Siecle   933
MURPHEY, RHOADS : Reflections on Ottoman Tribal Policy as Recorded in the Eighteenth Century Law Court Records of Aleppo    945
ZIROJEVIC, OLGA : Die Osmanische “Kirchenpolitik” auf dem Gebiet des Patriarchats von Pec (im Zeitabschnitt his 1683)      955
VELİMAN, VALERIU: Osmanlı Devleti ve Romen Prensliklerinde 1821 Senesi Olayları     967
VEINSTEIN, GILLES : Remarques sur l’Ambassade en France de Yirmisekiz Efendi Mehmed Çelebi     977
DONZEL, E. VAN : The Turks in Masawwa’ During the l 7th Century    985
MANDLMAYR, MARTIN C.: Studies on the Habsburg Ottoman War of 1592-1606    995
MAXIM, MIHAI : XVI. Yüzyılın Son Çeyreğinde Akçe’nin Devalüasyonu ve Eflâk-Boğdan’ın Haracı Üzerindeki Etkisi     1001
GEMİL, TAHSİN . : Yeni Belgelere Göre “Halil Paşa Yurdu” ve “İki Saat”lik Arazi   1011
ALEXANDRESCU, MARIE-MATHILDE – BULGARU, DERSCA : Sur le Regime de la Domination Ottomane dans les Principatues Roumaines a l’Epoque Turco-Phanariote (1711, 1714-1821)       1021
ÖZKAYA, YÜCEL: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Esnaf Sorunları   1037
ŞENGELIA, NODAR: Bulgaristan Arşivinde Bulunan Kafkasya Hakkındaki Osmanlı Belgeleri (XVI-XIX. Yüzyıl)     1049
NAGATA, YUZO : Karaosmanoğlu Hacı Hüseyin Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri    1055
VOCELKA, KARL: The Valuation of the Events of 1683 in German Historiography of the 19th Century     1063
TUNCER, HÜNER : Metternich’in Osmanlı Politikası (1829-1833)    1069
KRIKAVOVA, ADELA: Der Bericht über Persische Handschriften aus der Hinteralssenschaft von Ahmed Vefik Paşa und aus Zwei Weiteren Türkischen Bibliotheken     1079
BÜTÜN (DRAMUR), RENGİN: 1906 Senesinde Sultan II. Abdülhamid’e Yapılan Konsültasyon Reçetelerinin ve Sultan’ı Tedavi Eden Hekimlerin Tanıtılması    1087
KODAMAN, BAYRAM : II. Abdülhamid Devrinde Hakkari Sancağında Nesturiler ve İngiliz-Rus Emperyalizmi        1099
SIRMA, İHSAN SÜREYYA : Sultan II. Abdülhamid’in Çin Siyasetine Dair Bir   1111
PEYFUSS, MAX DEMETER : Die Balkantürken im Lichte der Österreichischen Balkanforschung des 19. Jahrhunderts      1117
LANDAU, JACOB M.: Tekin Alp : Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Devrinde Bir Aydın      1129
DAVISON, RODERIC H.: The Modernization of Ottoman Diplomacy in the Tanzimat Period    1141
ÇADIRCI, MUSA : Tanzimat Döneminde Osmanlı Ülke Yönetimi (1839-1876)  1153
DRAGANOVA, SLAVKA: Tanzimattan Sonra Rumeli’de Toprak İlişkileri   1163
ÜÇOK, COŞKUN : 1876 Tarihli Osmanlı Anayasasının 1878-1908 Yılları Arasında Uygulanıp Uygulanmadığı Konusu     1171
ÇAGATAY, NEŞET: Son Osmanlı Maliye Nazırlarından Abdurrahman Vefik Sayın ve Eserleri (1857-1956)      1175
BIHL, WOLFDIETER: Die Beziehungen Zwischen Österreich-Ungarn un dem Osmanischen Reich im Ersten Weltkrieg        1185
ÖNSOY, RİFAT: Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Alman Subayları ve Alman Silah Sanayiinin Çıkarı (1871-1914)      1207
GIGINEIŞVILI, OTAR : Türkiye ve Ağa Muhammet Han     1215