Blog Post

IV. Türk Tarih Kongresi, 10-14 Kasım 1948, Ankara

IV. Türk Tarih Kongresi, 10-14 Kasım 1948, Ankara
İçindekiler
Kongre çalışmalarının özeti
Kongre çalışmaları hakkında esaslar
IV. Türk Tarih Kongresinde temsil edilen İlmî Kurum ve Kurullar
Kongre Başkanlık Divanı
Kongrenin çalışma programı
Kongreye tebliğde bulunanlar ve konuları (Alfabe sırasıyla)
Orta Asya ve Orta Çağ Türk Tarihi Seksiyonu
Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat : Türklerde zaman ve vakit tesbiti 94
Osmanlı Tarihi Seksiyonu
Dr. Halil İnalcik : 1431 tarihli Timar defterine göre Fatih devrinden önce Timar sistemi     132
Zekî Oral : Turgut Oğulları     140
Osman Ferid Sağlam : Şimdiye kadar yayınlanmamış bazı kitabelerle meskûkatın millî tarihe hizmetleri     158
Efdaleddin Tekiner : Nedim ve Damad İbrahim Paşa’nın mezarları     174
Dr. Bekir Sıtkı Baykal : Patrona Halil ayaklanması ile ilgili kaynaklar hakkında     177
Selâhaddîn Elker : Mustafa Reşid Paşa ve Türk Arşivciliği     182
İKİNCİ GÜN
Eski Anadolu ve Ön Asya Seksiyonları
Dr. Şevket Aziz Kansu – Dr. Seniha Tunakan: Karaoğlan höyüğünden çıkarılan Eti, Frik ve Klâsik devir iskeletlerinin antropolojisi      190
Dr. Kılıç Kökten : Anadolu’da Prehistorik yerleşme yerleri ve 1944-48 yıllarında yapılan Tarih öncesi araştırmaları  195
Dr. Mebrure Tosun : Kapadokya tabletleri üzerindeki mühür baskıları    209
Dr. Hâmit Koşay : Türkiye’de eski Medeniyetlerin Maddi Kültürde temadisi     214
Dr. Nihal Ongunsu : 1947 Sonbaharındaki Karatepe kazısında meydana çıkan ve üzerinde Tavşanlı Figür kompozisyonu bulunan 3 Ortostat     215
Dr. Emin Bilgiç : Eski Babil Çağı alış-veriş vesikalarının münakaşalı bir meselesi ve izah yolu     220
Prof. A. Gabriel : Frikya’da Midas şehri kazıları     225
Dr. Halet Çambel : Frikya’da Midas şehri yanında bulunan prehistorik mezar        228
Dr. M. Selçuk Ar : Çivi yazılı kaynaklarda geçmekte olan “Türk” adının izahı     229
Arta Asya ve Orta Çağ Türk Tarihi Seksiyonu
Dr. Bahaeddin Ögel : İslâmdan önceki Türk Devletlerinde Tımar sistemi     242
Mükrimin Halil Yinanç : Sultan Baykara hakkında kaynaklar    251
Ahmet Caferoğlu : Türk tarihinde ‘Nöker’ ve ‘Nöker-zâdeler müessesesi    251
Kasım Kufralı : Gazneli ve Selçuklular devrinin tezkir muhiti     261
Dr. Ahmet Temir : Kırşehir’de bulunan 1272 tarihli Moğolca vakfiye     283
Osmanlı Tarihi Seksiyonu
Ömer Lütfi Barkan : “Tahrir defterleri”nin istatistik verimleri hakkında bir araştırma     290
Dr. Süheyl Ünver : İkinci Selim’e kadar Osmanlı hükümdarlarının hususi kütüphaneleri hakkında    294
Dr.    R. Anhegger : Mostar Köprüsü ve    Mimar Hayrettin     312
Dr.    Şinasi Altundağ :    Osmanlı idaresi    ve Gürcüler    317
Hikmet Bayur : Nadir Şah Afşar’la I. Sultan Mahmud arasında Hindistan seferi hakkında teali olunan mektuplar   325
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu : İktisadi tefekkür tarihimize ait yeni bir vesika     340
Alî    Ganib    Yöntem : Rami Mehmed Paşa’nın Sulhnamesi     346
Fuad Ezgü : XIX. yüzyıl sonlarında Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri siyasi münasebetleri    354
Nebahat Tözeren : Türkiye’de ecnebilerin mülk edinmeleri    354
Naci Kum : Adana Şer’î mahkeme sicilleri üzerinde araştırmalar    362
ÜÇÜNCÜ GÜN
Genel Toplantı
DÖRDÜNCÜ GÜN
I. Eski Anadolu ve Ön Asya Seksiyonu
Dr. Şevket Aziz Kansu – Fikret Ozansoy : Ankara civarında Paleolitik yeni buluntular    381
Dr. Kılıç Kökten : Anadolu’da Prehistorik adamların kullandıkları malzeme ve ele geçen bazı maddi kültür belgelerinin etnografya yolu ile    izahı     390
Dr. Şevket Aziz Kansu – Meliha Ünsal :    Tilki Tepe (Şam-ramaltı, Van) kazısından çıkarılan iskeletlerin antropolojisi     391
Dr. Selçuk Ar : Arzava mektupları adı ile anılmakta olan ve Arzava Memleketi Beyi Tarhundaradu tarafından Mısır kırılma gönderilmiş bulunan mektupta mevcut olan Türk dilleri gurubuna ait özelliklerin izahı  397 (Teblig gelmemiştir)
Dr. Emin Bilgiç: Anadolu Tarihi araştırmalarında yeni Kültepe buluntularının önemi  397 (Teblig gelmemiştir)
II. Klasik Çağlar ve Bizans Seksiyonu
Ruhi Tekan: Tarsus Mozaiği  415
Genel Toplantı
Dr. Şevket Aziz Kansu: Bir Antropolojist gözü ile kâinat, hayat ve insan tarihinin mânası hakkında     464
Prof. Zeki Velidi Togan: Eski Türk destanı Hanname ve onun tarihî değeri     475 (Teblig Gelmemiştir)
Nusret Hızır : Tarih felsefelerinin mantıkî bünye bakımından tahlili hakkında bir deneme 475 (Teblig Gelmemiştir)
Kongre ve Kurum Başkanı Prof. Şemseddin GÜNALTAY’ın kapanış nutku       475