Blog Post

III. Türk Tarih Kongresi, 15-20 Kasım 1943, Ankara

III. Türk Tarih Kongresi, 15-20 Kasım 1943, Ankara

İÇİNDEKİLER
KONGRE BAŞKANLIK DİVANI    XI
SEKSİYONLAR    XII
KONGRE ÇALIŞMALARI HAKKINDA ESASLAR    XIV
KONGRE ÇALIŞMA PROGRAMI    XV
KONGREDE TEMSİL EDİLEN İLMİ MÜESSESE VE KURUMLAR    XXII
KONGREYE TEBLİĞDE BULUNANLAR VE KONULARI
(Alfabe sırasiyle)      XXIII
KONGRE ÇALIŞMALARININ ÖZETİ    XXIX

İKİNCİ GÜN
Umumî Hey’et
Ord. Prof. Hikmet Bayur: Orta Çağda Türkler ve Hindistan   131
Ord. Prof. M. Fuad Köprülü: Akdeniz Ticareti ve Türkler (Tebliğ okunmuş, metin Kuruma verilmemiştir) 155
Prof. the Hon. S. Runcimau: Deniz kuvvetinin Ortaçağ tarihindeki rolü 156
ÜÇÜNCÜ GÜN
Umumi Hey’et
Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay: Tarih araştırmalarında karakterolojinin yeri    269
Dr. Nermin Aygen: Türklerin antropolojik tarihleri bakımından kan grupları hakkında 281
Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı : XII. ve XIII.asırlarda Anadolu’daki fikir hareketleri ile İçtimaî müesseselere bakış 287
Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu: İnsan ve medeniyet tekâmül tarihinde Anadolu’nun yeri 306
Prof. Dr. W. Ruben : Bir Uygur filozofu hakkında 314
Remzi Oğuz  Arık: Anadolu’da yeni yerleşme yerleri 342
Prof. Hıfzı Veldet: Hukukta tarihçilik ve Türk medenî hukuku (Metin sonradan verilmiştir ; bk. s. 677) 352
Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal: Farabî’nin kültür tarihindeki rolü 352
Faik Reşit Unat: Kırım’ın Osmanlı idaresinden çıktığı günlere ait bir vesika: Necati Efendi Sefaretnâme veya Sergüzeştnâmesi 367
Cavid Baysun: Cezayir meselesi ve Reşid Paşa’nın Paris elçiliği 375
A-Seksiyonu
Dr. Güterbock: Kumarbi efsanesinin Etice telifi (Bu tebliğ genişletilmiş olarak T. T. K. yayınlarının VII. serisinde çıkmıştır) 380
Dr. Nimet Dinçer: Anadolu Gliptiğinin M. Ö. 1200 yıllarına kadar tekâmülü 380
Dr. Emin Bilgiç: M. Ö. 2000 yıllarında Anadolu kavimleri 386
Dr. Kemal Balkan:  Önasya’da M. Ö. 1600-1200 devri için feodalizm tesmiyesi doğru mudur? (Tebliğ okunmuş,metin Kuruma verilmemiştir) 393
Dr. Tahsin Özgüç: Samsun hafriyatının 1941-1942 yılı neticeleri 393
Kemal Turfan: Eski Anadolu kronolojisi üzerinde yeni araştırmalar 420
B-Seksiyonu
Ali Rıza Yalgın: Uludağ çevresinde Türk damgaları 427
Prof. Zeki Velidi Toğan : Reşidüddin’in hayatı ve eserleri (Tebliğ olunmuş, metni Kuruma verilmemiştir) 434
Zeki OraI: Malatya kitabeleri ve tarihi 434
DÖRDÜNCÜ GÜN
Umumî Hey’et
Prof. Muzaffer Göker: Cezayir’in işgali ve Mehmet Ali (Tebliğ okunmuş, metin Kuruma verilmemiştir) 505
Prof. Lütfi Barkan: Osmanlı kanunnâmeleri 505
Prof. O. R. Davies: Batı Anadolu’nun atikiyatı 519
Prof, Dr. C. H. Emilie Haspels: Frigya’da Midas’ın şehrinde yapılan kazılar 535
Aziz Og’an: Region – Küçükçekmece hafriyatı ve Region sarayı 537
Reşit Saffet Atabinen: Türklerin Avrupalılarla müşterek Troya menşeleri efsanesi üzerinde araştırma 543
Tahsin Öz: Türk kumaş tarihi üzerinde araştırmalar 556
Dr. Emin Bilgiç : M. Ö. takriben 1950-1850 yıllarında yazılmış vesikalardan Anadolu’nun ilk tarihî çağı hakkında elde edilen bazı mühim neticeler 563
A-Seksiyonu
Ord. Prof. Landsberger: Son Babil kıralı Nabonid’in Ankara müzesindeki kitabesi (Tebliğin metni H. Edhem Hâtıra kitabı’nda çıkmıştır) 570
Prof. Ronald Sayme: Torosların muntazam işgali 570
Prof. E. Bosch : Ankara’daki antik devir hamamının müessisi 576
Dr. Ekrem Akurgal: Anadolu’da geç arkaik Yunan eserleri 581
Halet Çambel: Pişmişkale kazısı 586
Nihal Ongunsu: Urfa’nın Siverek Kazası’nın Taşlık köyünde bulunan iki stel (Metin sonradan verilmiştir; bk. s. 688) 587
BEŞİNCİ GÜN
Umumî Hey’et
Prof. Mükrimin Halil Yinanç: Anadolu Selçukluları tarihine umumî bir bakış (Tebliğ okunmuş, metni Kuruma verilmemiştir) 589
Prof. Enver Ziya Karal: Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı (Tebliğ genişletilmiş olarak Başbakanlık istatistik Umum Md. yayınları arasında çıkmıştır) 589
Dr. Kurt Bittel: Megiddo’dan bir Hitit fildişi levhacığı 589
Dr. H. Sadi Selen: 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu’nun köy ve küçük şehir hayatı 590
Prof. R. Rahmeti Arat: Türk dilinin inkişâfı 598
A-Seksiyonu
Ahmet Cevat Emre: Eski Türk yazısının Sümer yazısı ile menşe birliği (Tebliğin metni teknik güçlüklerden dolayı basılamamıştır) 612
Prof. Dr. Arif Müfid ManseI : Mudanya mezarı (Bu tebliğ 37 sayılı Belleten’de çıkmıştır) 612
Dr. Mustafa Selçuk Ar : Çivi yazılı kaynaklara göre Türkçe Etice, Hurrice arasındaki bağlar ( Bu tebliğ genişletilmiş bir halde 32 sayılı Belleten’de çıkmıştır )    612
Bahadır Alkım: Ön Asya sanatında Hitit kaya rölyeflerinin hususiyeti    612
Osman Bayatlı: Klâsik kültür    622
Dr. Afif Erzen : Ankaralı Gayus Yuliyus Severus’un kitabeleri ve Anadoluluların Roma imparatorluğu üzerindeki nüfuzları   625
Dr. F. R. Kraus:    İstanbul çivi yazılı tablet kolleksiyonu, bir tarih arşivi    634
B-Seksiyonu
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver: Selçuklular zamanında kütüphaneler üzerine yeni örnekler ve    bazı mülâhazalar    642
Abdülkadir İnan’ Şeybanî Han’ın Maveraünnehir’i istilâsında ideoloji meselesi (Tebliğ okunmuş, metin Kuruma verilmemiştir)    647
Dr. Osman Turan: Selçuk vakfiyelerinin tarihi ehemmiyeti (Tebliğ okunmuş, metin Kuruma verilmemiştir)    647
C-Seksiyonu
Dr, Cemal Tukin: Yalcın tarihimizde resmî hafta tatili (Tebliğ okunmuş, metin Kuruma verilmemiştir)    648
Tayyib GökbiIgin : Rumelinin iskânında ve Türkleşmesinde Yürükler    648
Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat: Avrupa arşivleri ve kütüphanelerinde tarihimizi ilgilendiren bazı vesikalar ve kaynaklar 661
Geç geldiği için,proğramda bulunmasına rağmen,sırasına giremiyen tebliğiler
Prof. Dr. Hıfzı Veldet: Hukukta tarihçilik ve Türk medenî hukukunun millileştirilmesi (Krş. s. 352) 677
Nihal Ongunsu: Urfanın Siverek kazasında Taşlıköy’de bulunan iki stel (Krş. s. 587) 688
Geç geldiği için programa giremiyen tebliğler
Ali Sami Boyar: Türk ve Bizans mimarisine dair bir mukayese    694
Doç, Orhan Tuna: Türkiyede ilk tercüme iktisad kitabı    700