Blog Post

II. Türk Tarih Kongresi, 20-25 Eylül 1937, İstanbul

II. Türk Tarih Kongresi, 20-25 Eylül 1937, İstanbul

ÇAMBEL Hasan Cemil, ARIKAN Saffet, DİLMEN İ. Necmi, GÖKER Muzaffer, PITTARD Eugene, Açılış Nutukları
Âfet: Türk Tarih Kurumunun arkeolojik faaliyeti
GÖKER, Muzaffer: Tarih Kurumunun ilmî ve idari faaliyeti
KOŞAY, Hamit Z.: Türk Tarih Kurumu tarafından Alacahöyükte yaptırılan hafriyatta elde edilen neticeler
BREUIL, Abbe, M.: Avrupa, Asya ve Afrika arasında iltisak noktası Türkiye
KANSU, Şevket Aziz: Ankara ve civarının prehistoryasında yeni buluşlar
HANJAR, Franz: Kafkas İlk Tarih araştırmaları ışığında Anadolunun yeni eneolitik buluntuları
GARST Ang, J.: Muharip Eti hükümdarlarının stratejisi
KOŞAY, Hamit Z.: Hanjar Franz tebliği hakkında mütalea
PITTARD, Eugene: Neolitik devirde küçük Asya ile Avrupa arasında antropolojik münasebetler
DİLMEN,İbrahim Necmi: Türk Tarih tezinde Güneş-Dil teorisinin yeri ve değeri
LANDSBERGER, B. : Ön Asya Kadim tarihinin esas meseleleri
ANDRAE : Sumerlerin monumental sanatları
ÖZER, Yusuf Ziya: Son arkeolojik nazariyeler ve Subarlar
MYRES: İran, Yunanistan ve Beni İsrail İli
İNAN, Abdülkadir: Altayda Pazırık hafriyatında çıkarılan Atların vaziyetini, Türklerin defin merasimi bakımından izah
OSTAN, H.H. Von Der: Anadoluda Milattan önce üçüncü Binyıl
MARINATOS, SP.: İkinci Binyılda Girid adası ve Girid – Anadolu Dünyası
BITTEL, Kurt: Prehistorik devirde Anadoluda ölü gömme adetleri
GUTERBOCK, H. G.: Etilerde Tarih yazıcılığı
MANSEL, Arif Müfit: Ege Tarihinde Akalar meselesi
BRANDENSTEIN: W.: Etrüsk meselesinin şimdiki durumu
TANKUT, Hasan Reşit: Dil ve Irk münasebetleri hakkında
PERSSON. A.: Prehistoryada Yunanistanla küçük Asya arasındaki münasebetler
ROHDE, G.: Roma ve Anadolu Ana İlâhesi
RUBEN, Walter: Milattan bin sene evvel Asya içlerinden muhaceret eden Hindistanın en eski demircileri arasında
ERİM, Kerim: Sumer Riyaziyesinin Esas ve Mahiyetine dair
DORPFELD, Wilhalm: Turova Hafriyatı
İZMİRLİ, İsmail Hakkı: Şark kaynaklarına göre Müslümanlıktan evvel Türk kültürünün Arap yarımadasında izleri
FEHER, Geza: Türko-Bulgar, Macar ve bunlara akraba olan milletlerin kültürü. – Türk kültürünün Avrupaya tesiri
FETTICHI Nander: Hunlar zamanına ait olup Szeged-Nagyszeksas’ta bulunan Prens mezarı hafriyatında meydana çıkan eşya
ARAT, Reşit Rahmeti: Türklerde Tarih zaptı
MENGHİN, Oswald: Milattan üçbin yıl evvel Anadolunun cenubu şarki Avrupası üzerindeki tesiri
GÜNALTAY, Şemseddin: İslam dünyasının inhitatı sebebi Selçuk istilası mıdır?
ASTER, Ernst Von: Felsefe Tarihinde Türkler
DELLENBACH, Marguerite: Türklerin Antroplojik tarihlerine dair vesikalar
KÖPRÜLÜ, M. Fuad: Ortazaman Türk Hukuki müesseseleri
ROSSI, Ettore: İtalya kütüphane ve Arşivlerinde Türk Tarihine dair İtalyanca ve Türkçe mehazlar
BOSSERT, TH.: Tabı sanatının keşfi
GABRIEL, A.: Selçuk mimarisi
KANSU, Şevket Aziz: Selçuk Türkleri hakkında Antropolojik ilk bir tetkik ve neticeleri
VALLOIS, Henri V.: Garbi Asyanın Irklar tarihi
MORAVCSIK, GY.: Türklüğün tetkiki bakımından Bizantolojinin ehemmiyeti
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı: Ondört ve Onbeşinci asırlarda Anadolu Beyliklerinde toprak ve Halk idaresi
ALFOLDI, A.: Türklerde çift Krallık
BAYUR, Hikmet: 16 ncı asırda Dini ve Sosyal bir inkilap teşebbüsü: Ekber Gurkan
ZICHI, Comt: Macar kavminin menşeine dair
RASONYI, L.: Ortaçağda, Erdelde Türklüğün izleri
DIXON: Romalılar devrinden evvel İberya İspanyası ile Adalar denizi sahası arasındaki temaslar
ARNE, T. J.: Türkmen Stepinin kablettarih nüfusu ve bunun Anadolu ile münasebetleri
PRZEWORSKI, ST.: Anadolu Bronz buluntularının ehemmiyeti
WITTEMORE: Ayasofya Camiindeki mozayikler
SAYMAN, H. H.: Riyaziye tarihinde Türk okulu
DARKOT, Besim: Yurdumuzda iklim tarihinin son safhalarına dair bazı görüşler
KOPPERS, W.: Halk bilgisi ve cihanşümul tarih tetkiki karşısında Öz Türklük ve Öz İndo-Germenlik
SCHEEL, H.: Eski vesaik ilmi
YINANÇ, Mükrimin H.: Onikinci asır tarihçileri ve Muhammed bin Ali-il-Azîmi
YALTKAYA, Şerefettin: Eski Türk an’anelerinin bazı dini müesseselere tesirleri
ATAYOLU, Sabri: Türk Kırmızısı
ULUDAĞ, Osman Şevki: Tıb İlmi ve Osmanlı Türkleri
UZDİLEK, Salih Murat: İki büyük Türk aliminin medeniyete hizmetleri
ÜNVER, A. Süheyl: Ortaçağda Türkçe takrir
HARTMANN, Richard: Umumi Türk tarihi çerçevesi içinde yeni Türkiye
ÂFET: Türk – Osmanlı tarihinin karakteristik noktalarına bir bakış
BLEGEN, Carl M.: Turova hafriyatı
ENGİN, M. Saffet: Eti ve Grek dini sistemlerinin mukayesesi
SCHEDE, Martin: Yunan ve Roma harabelerinin nevi ve ehemmiyeti
BOSCH, Clemens: Tarihte Anadolu
SARRE, Friedrich: Konya Selçuk sanatı
SELEN, Hamit Sadi: 16 ıncı asırda yapılmış Anadolu atlası Nasuh Silahi’nin “Menazil”i
AYAS, Nevzad: Türkler ve Tabiat kanunu
GÖKMEN, Fatih: Eski Türkler Hayat ve Takvim
IRMAK, Sadi: Türk ırkının biyolojisine dair araştırmalar, kan grupları ve parmak izleri
ONUR, Nureddin: Kan grupları bakımından Türk ırkının menşei hakkında bir etüd
AKKAYA, Şükrü: Sümer dilinin Bâbil diline tesiri
RUSTOW, A.: At ve araba kullanmanın tarih ve sosyoloji bakımından ehemmiyeti
ARIK, R. O.: Proto-Etilere dair
DEONNA, W.: Şark ve kadim Yunanistan: Primitivisme = İptidaicilik ve Classicisme = Klasikcilik, bunlar arasındaki mübadele ve muarazalar
PSALTY, Fr.: Türklerde Hristiyanlık
GABAIN, A. Von: Hun – Türk Münasebetleri
KURTOĞLU, Fevzi: XVI ıncı asırda Hind Okyanusunda Türkler ve Portekizliler
BALCIOĞLU, T. H.: Edremit civarında Türk aşiretleri
KEPECİOĞLU, Kâmil: Türklerde spor
BAYRAKTEREVİÇ, Fehmi: Mülga Şer’iye mahkemleri sicilleri üzerinde incelemeler
TURGAL, H. Fehmi: Türk – Yugoslavya kültür münasebetleri
VELDET, Hıfzı: Türk kadınının hukuki vaziyeti
BAŞGİL, A. Fuad: Türk Milliyetçiliğ – Doğuşu – Mânası – Gayesi ve Vasıfları
BİLSEL, Cemil: Lozan Barış Andlaşması
BARKAN, Ömer Lütfi: Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş devrinin toprak meseleleri
İZMİRLİ, İsmail Hakkı: Peygamber ve Türkler
BRADENSTIN, W.: Limni’de bulunan kitabe, Etrüsklerin Anadolu’dan neşet ettiklerine dair dil bakımından en ehemmiyetli delil
IACOPI, G.: Etrüsk meselesi ve bunun Şarktaki vaziyeti
ARSAL, Sadri Maksudi: Beşeriyet tarihinde Devlet ve Hukuk mefhumu ve müesseselerinin inkişafında Türk ırkının rolü
DELAPORTE, Prof. Louis: Eti (Hatti) nin aşağı Mezopotamya ile siyasi ve kültürel münasebetleri