Blog Post

I. Türk Tarih Kongresi, 02-11 Temmuz 1932, Ankara

I. Türk Tarih Kongresi, 02-11 Temmuz 1932, Ankara

İÇİNDEKİLER

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Ege Medeniyetinin Menşeine Umumi Bir Bakış, Hasan Cemil Bey, 199
Eteokretler, 210
Kidonlar, 210

İkinci Oturuş
Liselerle Ortamektepler İçin Telif Edilen Tarih Kitabında Nazarı Tenkidimi Celbeden Noktalar, Müderriszade Fazıl Nazmi Bey, 215
A. İsmialemler, 216
B. İştikak Meselesi, 217
C. Lisan Meselesi   218
Müderris Fazıl Nazmi Bey’in Mütalaaları Hakkındaki Cevaplarım, Samih Rifat Bey, 223

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
İkinci Oturuş’tan Devam, Samih Rifat Bey, 233

İkinci Oturuş
Reis, 237

5 TEMMUZ 1932, SALI TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı, 240
Zabıt Hulasası, 241

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Mısır Din ve İlahlarının Türklükle Alakası, Yusuf Ziya Bey, 243

İkinci Oturuş
İptidai Türk Aile Hukuku ile İptidai Hindo-Avrupai Aile Hukuku Arasında Mukayese, Ağaoğlu Ahmet Beyefendi, 261

Üçüncü Oturuş
Türklerin Antropolojisi, Şevket Aziz Bey, 271

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
“Ano”da Yapılan Hafriyat Hakkında, Şevket Aziz Bey, 279

6 TEMMUZ 1932, ÇARŞAMBA TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı, 286
Zabıt Hulasası, 287

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
İslam Medeniyetinde Türklerin Mevkii, Şemsettin Bey, 289

İkinci Oturuş
Türk Edebiyatına Umumi Bir Bakış, Köprülüzade Fuat Bey, 308

Üçüncü Oturuş
Şemsettin Bey’ in Konferansı Hakkında, İzmirli İsmail Hakkı, 321

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Ferdi Varlık, İçtimai Varlık, Halil Nimetullah Bey, 327

İkinci Oturuş
Reis, 333

7 TEMMUZ 1932, PERŞEMBE TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı, 336
Zabıt Hulasası, 337

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Tarihin Amilleri, Sadri Maksudi Bey, 339
Fizik ve Coğrafi Amiller, 343
Ruhi Amiller (Psikoljik Amiller), 344
Büyük Mefkureler (İdee’ler), 347
Irk Meselesi (…), 348
Harp, Fütuhat ve Mücadeleler, 350
Tekamül Kanunu (Evolution), 351
İktisadi Amiller, 352
Tarihte Halkın Rolü, 358
Büyük Şahsiyetler, 360

Üçüncü Oturuş
Hint Akraba Kavimleri Arasında, Mösyö Zayti Frenç, 366

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Tenkitler, Zeki Velidi Bey, 369

İkinci Oturuş
Tenkitlere Devam (el-Biruni’nin Milliyeti), Zeki Velidi Bey, 375
Çeşitli Bahisler, Dr Reşit Galip Bey, 376

Üçüncü Oturuş
Zeki Velidi Bey’in Tenkitleri: Kuraklık Bahsi – Eski Türk Şehirlerinin Mahalleri Meselesi, Prof Sadri Maksudi, 389

9 TEMMUZ 1932, CUMARTESİ TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı, 402
Zabıt Hulasası, 403

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Orta Kurun Tarihine Umumi Bir Bakış, Muallim Afet Hanım, 405

İkinci Oturuş
Reis, 444

Üçüncü Oturuş
Reis, 445

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Akvam-ı Kadime-i Şarkiye Hakkında Bazı Mülahazalar, Avram Galanti, 445
Mısır Hakkında Mülahazat, 445
Hititler Hakkında Mülahazat, 447
Şumer (Sumer)ler Hakkında Mülahazat, 449
Arienler Hakkında, 451
Kablettarih Medeniyetin Menşei Hakkında, Samih Rifat Bey, 452

İkinci Oturuş
Kablettarih Medeniyetin Menşei Hakkında (Devam), Samih Rifat Bey, 472

10 TEMMUZ 1932, PAZAR TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı, 482
Zabıt Hulasası, 483

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Şarkta İnhitat Sebepleri, Yusuf Hikmet Bey, 485

İkinci Oturuş
Reis, 531

Üçüncü Oturuş
Reis, 531

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Müzeler, Halil Etem Bey, 532

İkinci Oturuş
Tarih Kitapları Hakkında Felsefi Noktainazardan Bazı Mütalaalar, Dr. Orhan Sadettin Bey, 567

11 TEMMUZ 1932, PAZARTESİ TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı, 574
Zabıt Hulasası, 575

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Tarih Yazmak ve Tarih Okutmak Usullerine Dair, Akçuraoğlu Yusuf Beyefendi, 577
I. Bölüm, 577
II. Bölüm, 589
III. Bölüm, 596
lV. Bölüm, 597
V. Bölüm, 602

İkinci Oturuş
Reis, 608

Üçüncü Oturuş
Ahmet Refik Bey, 609
Eski Tarih Kitapları, Mehmet Ali Ayni Bey, 609
Tarih Serisine Ait Mütalaam, Yusuf Şerif Bey, 613
Mehmet Ali Beyefendi ve Şerif Beyefendinin Mütalaalarına Cevap, Akçuraoğlu Yusuf, 615

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
T.T.T.Cemiyeti Reisi Akçuraoğlu Yusuf Beyefendinin Nutku, 616
Edebiyat Fakültesi Reisi Müderris Muzaffer Bey’in Nutku, 619
Muallim Mediha Muzaffer Hanımın Nutku, 621
Muallim Midhat Bey’in Nutku, 624
Maarif Vekili Esat Beyefendinin Nutku, 627
İNDEKS, 631