GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ( BİLDİRİLER )

Hazırlayanlar : Yunus PUSTU-Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU-Aytaç YÜRÜKÇÜ
E-Kitap Yayın Tarihi : 2022
Yayınlayan : Türk Tarih Kurumu
eISBN : 978-975-17-5100-3
DOI: 10.37879/9789751751003.2022
Sayfa: 371
Konular : Türkiye-Hindistan İlişkileri, Türk Tarihi, Hint Tarihi

Türkiye ve Hindistan coğrafyaları arasındaki fizikî uzaklığa rağmen, Türk ve Hint milletleri arasındaki yakın ilişkiler asırlardır devam edegelmektedir. Nitekim Türk-Hint münasebetlerinin geçmişi, Sakalar, Kuşanlar ve Ak Hunlar vasıtasıyla ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Takip eden dönemlerde Gazneliler gibi Hindistan’a seferler düzenleyen ve Delhi (Dehli) Türk Sultanlığı ile Babürlüler gibi Hindistan’da kurulan Türk devletleri de bu ortak mazinin önemli halkalarını teşkil etmektedir. Çağdaş döneme bakıldığında ise, Türk Kurtuluş Savaşı esnasında Hindistan’dan gelen maddi-manevi destek ile Hindistan’ın 1947’deki bağımsızlığının hemen ardından Türkiye tarafından tanınması, iki ülkenin XX-XXI. yüzyıllardaki olumlu ilişkilerinin boyutunu açıkça ortaya koyar mahiyettedir. Böylece, iki toplum arasında oldukça erken dönemlerde başlayan ve süreç içerisinde gelişip devam eden bu etkileşim, siyasi, askerî, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok sahada tezahür eden ve incelemeye değer bir “tarih”in oluşumuna zemin hazırlamıştır.

BİLDİRİLER

Dehli Türk Sultanlığı’nda Memlûk Sistemi

Salim CÖHCE

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.1

Sayfalar: 11-32

Muhammed Bahtiyâr Kalaç’ın Lakhnauti Hâkimiyeti

Çiğdem KIRANŞAN

ORCID: 0000-0001-7116-5548

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.2

Sayfalar: 33-45

Kalaçlar Döneminde Hindistan’a Yapılan Moğol Akınları

Neslihan DURAK

ORCID: 0000-0003-0672-5128

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.3

Sayfalar: 47-61

Moğol Baskısı Üzerine Celaleddin Hârizmşah’ın Hindistan’a Çekilmesi ve Buradaki Faaliyetleri

Mehmet Ali ÇAKMAK

ORCID: 0000-0002-8364-2804

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.4

Sayfalar: 63-82

Afganistan’dan Hindistan’a Göç Eden Gılzaylar/Halaçlar (XIII-XVII. Yüzyıl)

Abdullah MOHAMMADİ

ORCID: 0000-0002-5123-3643

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.5

Sayfalar: 83-99

XV-XVI. Yüzyıllarda Aşağı Türkistan ve Hindistan’da Timurlu-Babürlü Bağ, Bahçe ve Mesire Kültürü

Osman KÖKSAL

ORCID: 0000-0002-1675-5972

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.6

Sayfalar: 101-125

Tarihte ‘Dinsel Çoğulcu’ ve ‘Kültürel Çoğulcu’ Bir Tecrübe Olarak Ekber Şah’ın (1556-1605) Reformları ve Yabancılaşma

M. Hanefi PALABIYIK

ORCID: 0000-0001-7173-152X

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.7

Sayfalar: 127-161

Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin Gözüyle 18. Yüzyıl Hint-İslam Dünyası

Ahmet AYDIN

ORCID: 0000-0002-0943-8813

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.8

Sayfalar: 163-192

Karçınzade Süleyman Şükrü’nün “Seyahatü’l-Kübra” Adlı Eserine Göre XX. Yüzyılın Başlarında Hindistan

İsmail Hakkı GÖKSOY

ORCID: 0000-0003-2976-0567

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.9

Sayfalar: 193-222

20. Yüzyılın İkinci Yarısında Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye-Hindistan İlişkileri

Eminalp MALKOÇ

ORCID: 0000-0002-5840-6922

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.10

Sayfalar: 223-309

Hint Dilleri Aracılığıyla İngilizceye Geçen Türkçe Sözcükler (Hobson-Jobson The Anglo-Indian Dictionary’e Göre)

Hatice ŞİRİN

ORCID: 0000-0003-3194-6176

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.11

Sayfalar: 311-350

Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi: Hindistan’daki Türk Kültür Varlığı Örneği

Meral KOÇAK – Bülent YILMAZ

ORCID: 0000-0002-6824-44610000-0003-4040-3966

DOI: 10.37879/9789751751003.2022.12

Sayfalar: 351-371